ทต.ห้วยสักประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนแสดงความคิดเห็น(ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563)
(ร่าง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยสัก
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
.............................................................................

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลี้ยงสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลห้วยสัก อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลห้วยสัก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลห้วยสัก และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสักแล้ว ๗ วัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว
“สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง
(๑) สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ทำร้ายคน โดยปราศจากการยั่วยุ
(๒) สัตว์ที่มีประวัติทำร้ายคน หรือพยายามทำร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
(๓) สุนัขสายพันธ์ดุร้าย เช่น พิทบลูเทอเรีย (Pitbull terrier) สเตฟฟอร์ดเชอร์บลูเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) ล็อตไวเลอร์ (Rottweiller) เยอรมันเชพเพิร์ด (German shepherd) โดเบอร์แมน ฟินเชอร์ (Doberman pinschers) ทิเบตันมาสทิฟฟ์ (Tibetan mastiff) บางแก้ว (Thai bangkaew) และสายพันธ์อื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกำหนด
“การขึ้นทะเบียน” หมายถึง การนำสุนัขและแมว มาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทำบัตรสุนัขและแมวตามที่เทศบาลตำบลห้วยสักกำหนด
“เจ้าของสุนัขหรือแมว” หมายถึง ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมว หรือผู้ให้อาหารสุนัขหรือแมวเป็นประจำ
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่อื่นที่มีการควบคุมสัตว์
“เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์” หมายถึง เขตพื้นที่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสัตว์ที่เจ้าของบ้านยินยอมให้เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสุนัขหรือแมว” หมายถึง การสละการครอบครองสุนัขหรือแมว หรือปล่อยให้สุนัขหรือแมว อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่ หรือทาง ที่ไม่ใช่ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
ข้อ ๔ ให้เขตเทศบาลตำบลห้วยสัก เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใด ปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยเด็ดขาด
ข้อ ๖ ให้เจ้าของสัตว์ นำสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ วัน ไปยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยสัก หรือสถานที่ที่เทศบาลตำบลห้วยสักกำหนด
ข้อ ๗ ในกรณีเจ้าของสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์อีกต่อไปและประสงค์ให้ผู้อื่นเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ ต้องมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องประจำตัวสัตว์ให้ผู้ประสงค์เลี้ยงสัตว์รายใหม่ และผู้เลี้ยงสัตว์รายใหม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่รับมอบสัตว์
ข้อ ๘ ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสัตว์ เจ้าของสัตว์ที่นำสัตว์มาขึ้นทะเบียนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสัตว์ พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ ๙ ในกรณีสัตว์หาย หรือพบสัตว์ที่หาย ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่แจ้งการหายของสัตว์ หรือพบสัตว์ที่หาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สัตว์หาย หรือวันที่พบสัตว์ที่หาย
ข้อ ๑๐ ในกรณีสัตว์ตาย ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่แจ้งการตายของสัตว์ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สัตว์ตาย
ข้อ ๑๑ ในกรณีสัตว์ (สุนัข) ที่มิใช่สัตว์ควบคุมพิเศษ ทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคน ให้เจ้าของสัตว์ แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการสัตว์ เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ
ข้อ ๑๒ การแจ้งตามข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ เจ้าของสัตว์อาจแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีอื่น ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
ข้อ ๑๓ เจ้าของสัตว์ ต้องนำสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือน ถึง ๔ เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก และนำสัตว์ฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามกำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
เจ้าของสัตว์ต้องนำเครื่องหมายแสดงรับรองการฉีดวัคซีนติดไว้กับตัวสัตว์ที่ฉีดวัคซีนแล้ว และห้ามเจ้าของสัตว์นำเครื่องหมายแสดงรับรองการฉีดวัคซีนติดไว้กับตัวสัตว์ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนด
ข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์ ต้องจัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมกับขนาดของตัวสัตว์ และให้มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลของสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ และต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ จะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่มั่นคงแข็งแรง ที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึงหรือทำร้ายคนได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน
ข้อ ๑๕ เจ้าของสัตว์ ต้องเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตบ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ และต้องควบคุมสัตว์มิให้ออกไปนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากผู้ควบคุม และหากเจ้าของสัตว์ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เป็นการชั่วคราวต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ
ข้อ ๑๖ เจ้าของสัตว์ ต้องควบคุมดูแลสัตว์ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่น
ข้อ ๑๗ เมื่อนำสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยง เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) พกเอกสารประจำตัวสัตว์ และแสดงเอกสารประจำตัวสัตว์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกตรวจ
(๒) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ทำร้ายผู้อื่น หรือทำความเสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือสิ่งของผู้อื่น
(๓) กรณีสัตว์ควบคุมพิเศษ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงที่แข็งแรง และจับสายลากจูงให้สั้นเพียงพอที่สัตว์จะไม่ทำร้ายผู้อื่นได้
ข้อ ๑๘ ห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี หรือบุคคลที่มีร่างกายไม่แข็งแรงนำสัตว์ควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง
ข้อ ๑๙ เมื่อสัตว์ทำร้ายหรือกัดบุคคลใด เจ้าของสัตว์ต้องจับสัตว์นั้นกักขังไว้เพื่อสังเกตอาการไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือปศุสัตว์อำเภอ
ข้อ ๒๐ กรณีมีเหตุสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงมีอาการโรคสุนัขบ้า ดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน กัดสิ่งที่ขวางหน้า ปากอ้าลิ้นห้อย น้ำลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย หรือเชื่องซึมซุกตัวในที่มืด เจ้าของสัตว์ต้องแจ้งให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
เมื่อมีสัตว์ตายด้วยเหตุตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องตัดหัวสัตว์นั้นบรรจุใส่ในถุงพลาสติกและนำไปแช่ในน้ำแข็งหรือปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์อำเภอเมืองเชียงรายแล้วรีบนำส่งให้เทศบาลตำบลห้วยสัก หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าต่อไป
ข้อ ๒๑ เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์ต้องกำจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
ข้อ ๒๒ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่อำนวยความสะดวก หรือไม่กระทำการอันเป็นการขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการจับสัตว์หรือตรวจสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือทำลายสัตว์ที่เป็นโรคสุนัขบ้า หรือจับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ
ข้อ ๒๓ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้ามปล่อยสัตว์หรือเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของสัตว์และปราศจากการควบคุม พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจับและคุมสัตว์ไว้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหรือตามเทศบัญญัตินี้ได้
กรณีภายหลังปรากฏว่าสัตว์นั้นมีเจ้าของและเจ้าของสัตว์ขอรับคืน เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ให้เทศบาลตำบลห้วยสักตามที่จ่ายจริง
กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบ เป็นโรคอันตรายอันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นใดได้ตามสมควร
ข้อ ๒๔ เมื่อมีการประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้า ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ เข้า-ออก ในเขตเทศบาลตำบลห้วยสัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ข้อ ๒๕ เพื่อให้ปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์หรือบุคคลใด มาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบได้
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการของสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกดูเอกสารประจำตัวสัตว์ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนำเจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสัตว์ ปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อควรปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๗ ให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยสัก รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ เพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่............เดือน...............................พ.ศ. ๒๕๖๓(นายนิพนธ์ สารถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยสัก
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
ความคิดเห็น (เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย)
แสดงความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy