ใบงานที่ 3 ข้อที่ 2

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมในใบงานที่ 3 ข้อที่ 2 แล้วคัดลอก (Copy) Source Code มาวางไว้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question