Mou la llengua
Mitjançant aquest formulari, ens podeu fer arribar preguntes, suggeriments o comentaris referents a la campanya "Mou la llengua" i demanar-nos informació sobre les activitats que hi estan associades.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nom i llinatges
*
Telèfon
Municipi on residiu
*
Indicau els comentaris, els suggeriments o les preguntes que ens voleu fer referents a la campanya:
*

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquest formulari.

Finalitat del tractament:

Gestionar les sol·licituds d'informació o els comentaris i suggeriments adreçats a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears en relació amb la campanya de foment de l'ús del català "Mou la llengua".

Responsable del tractament:

Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 6).

Destinataris de les dades personals:

Les persones o les unitats administratives de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears que hagin d’intervenir en la gestió de la campanya i en iniciatives de foment de l'ús de la llengua catalana. En cas de reclamació, també es podran cedir les dades a l’òrgan autonòmic al qual correspongui conèixer-les, i als jutges i tribunals en cas que s’interposi un recurs contenciós administratiu, així com al Defensor del Poble i a qualsevol òrgan o ens que sol·liciti les dades en l’exercici de les seves competències.

Termini de conservació de les dades personals:

Les dades es conservaran el temps necessari per complir la finalitat per a qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitat que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. En aquest cas és aplicable el que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Exercici de drets i reclamacions:

La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Delegació de Protecció de Dades:

La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).

Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy