แบบทดสอบสังคม ม.ปลาย
เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
กรุณากรอกอีเมล์ หรือเบอร์โทรที่ใช้สมัครไอดีติวเตอร์ *
Your answer
1. ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงจาก 40 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 38 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐ ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสถานการณ์ในข้อใด *
2. ผู้ที่บุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความผิดตามกฎหมายใด *
3. นิติกรรมในข้อใดมีผลเป็นโมฆียะ *
4. ข้อใดเรียงศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปหาต่ำได้ถูกต้อง *
5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับหลักธรรมได้อย่างถูกต้อง *
6. ข้อใดจับคู่ระหว่างที่ตั้งจังหวัดกับปากแม่น้ำได้ถูกต้อง *
7. การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้ *
8. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโหนั้นมีสิ่งก่อสร้างใดที่เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและจีนโบราณ *
9. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross National Product (GNP) คือมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่คนของประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของ มีทั้งที่ผลิตในและนอกประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยอาจคำนวณเป็นราย 3-6 และ 12 เดือน โดยคำนวณจากข้อต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด *
10. ข้อใดน่าจะเป็นคำจำกัดความของมนุษย์ยุคหินเก่าตอนปลาย *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Snapask (Holdings) Inc.. Report Abuse