แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการโปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
1. โปรดให้ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้รับบริการ
เพศ
อายุ
อาชีพ
หน่วยงาน
2. การใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย
โปรดระบุการใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย ว่าท่านใช้บริการทางด้านใด?
Your answer
3. ความพึงพอใจการใช้บริการ
โปรดให้คะแนนความพึงพอใจการใช้บริการ
คะแนน 5 = มากที่สุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = น้อย / 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service