Проучване за осъществяваните дейности за спазване правото на закрила на децата и учениците срещу нарушаващите тяхното достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие и форми на въздействие, противоречащи на техните интереси.
Формулярът се попълва от директори на училища.
Училище *
Your answer
Населено място *
Your answer
Община *
Your answer
1. Наличие на Правилник за вътрешния трудов ред в образователната институция, в който са разписани правата и задълженията на служителите, съгласно чл. 28, ал.1, т. 2. на ЗПУО *
2. Наличие на етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейностйа на училището, съгласно чл. 175 на ЗПУО *
3. Наличие на единни училищни правила, които са част от Правилника за дейността на институцията съгласно т. 2. 4. 1. Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане. *
4. Наличие на оценка на ситуацията, въз основа на анкетно проучване за учебната 2019/2020 г., съгласно т. 2. 2. Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институците в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане. *
5. Наличие на План за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2019/2020 г. съгласно т. 2. 3. Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институците в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане. *
6. Наличие на изработена политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза за учебната 2019/2020 г., регламентирана в Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институците в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане. *
7. Наличие на разработена система за дежурства, с оглед недопускане на насилие за учебната 2019/2020 г., съгласно изискването на т. 2. 4. 1. Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане. *
8. Наличие на План за повишаване на квалификацията на педагогическия персонал и на специализирани обучения за учебната 2019/2020 г., съгласно изискването на т. 2. 4. 1. Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане. *
9. Наличие на Дневник със случаи и процедури за управление на информацията за учебната 2019/2020 г., съгласно изискването на т. 2. 5. 1. Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за неговото прилагане. *
10. Наличие на заповед на директора за формиране на училищен координоционен съвет, съгласно т. 2. 1 от Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за неговото прилагане. *
11. Наличие на документи за проведена работа с деца и ученици, за които има становище от координационния съвет за индивидуална работа, съгласно т. 2. 5. 1. от Раздел II на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за неговото прилагане
12. Наличие на протоколи от заседание на Педагогическия съвет за налагане на санкции на ученици с агресивни прояви, съгласно чл. 7, т. 2, чл. 41 и Приложение 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. *
13. Наличие на изходяща кореспонденция - уведомление до Дирекция "Социално подпомагане" за налагане на санкции на ученици с проблемно поведение, покана до родители за участие в заседание на Педагогическия съвет или за среща със специалист, съгласно чл. 204, ал. 1 на ЗПУО *
14. Реализирани дейности в изпълнение на чл. 45 на Наредба за приобщаващо образование от 20.10.2017 г. *
15. Наличие на входяща кореспонденция - постъпили жалби относно прояви на насилие, които се завеждат съгласно чл. 41, ал. 3 на Наредба № 8 от.11.08.2016 г. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy