การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่13 The 13th  PULINET National Conference :  Foresight in Reinventing in a VUCA World : The Next Move“ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่”
จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ระหว่างวันพุธที่ 18 - วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ณ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

Sign in to Google to save your progress. Learn more
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บแอปพลิเคชัน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน โปรดอ่านและทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด การที่ผู้ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนแล้ว ถือว่าผู้ลงทะเบียนตกลงยอมรับข้อกำหนดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้วทุกประการ

    1. คำนิยาม
        “เรา” หมายถึง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ซึ่งเป็นผู้จัดเก็บและใช้ข้อมูล

        “ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน

        “อุปกรณ์” หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบการลงทะเบียนได้

        “ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน” หมายถึง ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

“ระบบลงทะเบียนส่งผลงาน” หมายถึง ระบบลงทะเบียนส่งผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

        “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล (Email Address) IP Address, Cookie ID, Log File เป็นต้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสำหรับการติดต่อที่ไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล (Email Address) ของหน่วยงาน เป็นต้น 

 “การประชุมวิชาการ” หมายถึง การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13

    2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
        2.1 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้กับเราโดยตรง ตราบเท่าที่ผู้ใช้งานอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
            (1) ขั้นตอนการใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา เช่น การรับข้อมูลข่าวสาร

            (2) การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของของผู้ใช้งาน เช่น การทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล (Email Address) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเรากับผู้ใช้งาน

            (3) การเก็บข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์ของเราผ่านเบราว์เซอร์คุกกี้ (browser’s cookies) ของผู้ใช้งาน

        2.2 เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากบุคคลที่สาม ตราบเท่าที่บุคคลที่สามดังกล่าวได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน โดยเราเชื่อโดยสุจริตว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและเปิดเผยกับเรา

    3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานให้กับเรา
        จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้

        3.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ภาพถ่าย          ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล (email address) หน่วยงาน

        3.2 ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ความต้องการอาหารพิเศษ (มังสวิรัติ อิสลาม) อย่างไรก็ตามหากเรารวมหรือเชื่อมโยงข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถือว่าข้อมูลอื่น ๆ นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทหนึ่งที่อยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

        โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อ 3.1 และข้อมูลอื่น ๆ ข้อ 3.2 ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”

            4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
                เราเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ของการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน ดังนี้

                4.1 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

      4.2 เพื่อลงทะเบียนส่งผลงาน และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนส่งผลงาน
                4.3 เพื่อความถูกต้องในการจัดทำประกาศนียบัตรให้กับผู้ลงทะเบียน

      4.4 เพื่อจัดทำใบลงชื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 


    

                ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโดยที่ผู้ใช้งานไม่ทราบหรือยินยอมตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เนื่องจากกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้

            5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
                5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นอย่างจำกัดและเท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

                5.2 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานให้ไว้กับเราโดยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

                5.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปกติเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเรา หรือเป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญา หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย และในกรณีใด ๆ ที่เราต้องการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้

            6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
                 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล หรือตราบเท่าที่บัญชีของผู้ใช้งานยังไม่ถูกปิดใช้งาน บัญชีจะได้รับการพิจารณาว่า “ปิดใช้งาน” หากผู้ใช้งานต้องการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานโดยส่งอีเมลถึงเราที่ pulinet2023@ubu.ac.th โดยใส่หมายเหตุว่า ต้องการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของระบบลงทะเบียนส่งผลงาน

            7. สิทธิของของผู้ใช้งานในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
                 ผู้ใช้งานมีสิทธิในการเข้าถึง ตรวจสอบ แก้ไข ลบ ระงับการใช้ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้ หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการตามสิทธิดังกล่าว ให้ส่งอีเมลถึงเราที่ pulinet2023@ubu.ac.th โดยเราอาจจะร้องขอข้อมูลบางส่วนจากผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบหรือระบุตัวตนก่อนจะดำเนินการใด ๆ

                 เราเคารพการตัดสินใจการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าอาจมีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

            8. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
                 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัย 100% ดังนั้น ในขณะที่เราดำเนินการตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่สมบูรณ์ได้ ผู้ใช้งานใช้บริการและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยยอมรับความเสี่ยง ผู้ใช้งานต้องป้องกันการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการใช้และปกป้องรหัสผ่านอุปกรณ์ของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมและจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านอุปกรณ์ของผู้ใช้งานเป็นระยะ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเราจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้งานรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีของผู้ใช้งานถูกบุกรุก) ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาและเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

            9. การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
                 เราอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ในทุกเวลา โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า การใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมนั้นอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ผู้ใช้งานควรทบทวนหน้านี้เป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุด และเพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ การที่ผู้ใช้งานยังคงใช้บริการเว็บแอปพลิเคชันต่อไปภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ใช้งานรับทราบและแสดงเจตนาตกลงยอมรับข้อกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถทราบได้ว่าเมื่อใดที่นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดโดยการตรวจสอบคำว่า “แก้ไขครั้งล่าสุด” ที่ด้านล่างของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

            10. การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเรา
                 หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงการแจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน เรายินดีตอบข้อสงสัยและรับฟังข้อเสนอแนะ และเราปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจัง เราจะตรวจสอบการร้องเรียนของผู้ใช้งานและตอบกลับผู้ใช้งานภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่เราติดต่อกลับล่าช้าเพราะปัจจัยใด ๆ เราจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเป็นระยะ ๆ เราอาจจะร้องขอข้อมูลบางส่วนจากผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบหรือระบุตัวตนก่อนจะดำเนินการใด ๆ โดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลถึงเราที่ pulinet2023@ubu.ac.th หรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

                สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
                จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ข้าพเจ้ารับทราบว่า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 โดยปฏิบัติตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี *
Required
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse