แบบบันทึกผลงานประเภท CQI/นวัตกรรม/เรื่องเล่า ของจังหวัดกระบี่
ปีงบประมาณ *
ประเภทผลงาน *
ระยะเวลาดำเนินงาน *
(เช่น ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 เป็นต้น)
Your answer
หน่วยงาน *
ชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (โปรดระบุ)
Your answer
อำเภอ *
ชื่อผลงานภาษาไทย *
Your answer
ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
Your answer
คำนำหน้าชื่่อ *
ชื่อ-สกุลเจ้าของผลงาน *
Your answer
ตำแหน่ง *
ระดับ *
วัน/เดือน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับการศึกษาสูงสุด *
วุฒิการศึกษา *
(เช่น พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นต้น)
Your answer
สาขาวิชาที่จบ (อิง OECD) *
งบประมาณที่เบิกจ่ายรวมทั้งหมด ที่ใช้ในการจัดผลงานนี้ (บาท) *
Your answer
ได้รับทุน ปีงบประมาณ *
แหล่งทุน *
ชื่อหน่วยงานเจ้าของแหล่งทุน *
(ระบุชื่อแหล่งทุน เช่น เงินรายได้ของหน่วยงาน หรือทุนส่วนตัว เป็นต้น )
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service