แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานีเขต3
คำชี้แจง : โปรดอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ
1. แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3
2.ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย

2.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2.2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2.3 ครูผู้สอน
2.4 อื่นๆ
3. หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 3 หลักสูตร ที่จะจัด ซึ่งกำหนดจัดในช่วงระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้สถานที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานลูกเสือสพป.สฎ.3เป็นสถานที่ฝึกอบรม

3.1 หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ฺB.T.C. ลูกเสือสำรอง ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560
3.2 หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ฺB.T.C. ลูกเสือสามัญ 21 - 24 มิถุนายน 2560
3.3 หลักสูตรการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น ฺB.T.C. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 4 - 7 กรกฎาคม 2560

ในแต่ละหลักสูตร กำหนดหลักสูตรละ 1 รุ่น ๆละ 80 คน หากมีการแจ้งความประสงค์ มากกว่าที่กำหนดไว้ จะมีการเพิ่มจำนวนรุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการต่อไป

4. ผลการตอบแบบสอบถามจะนำไปเป็นแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานลูกเสือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 ในลำดับต่อไป
5. ขอส่งแบบสอบถามในระบบ Google Form ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 หากมีผู้แจ้งความประสงค์เกินจำนวนรุ่นที่กำหนดไว้ จะพิจารณาจากการกรอกแบบสอบถามที่ให้ไว้กับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 จากลำดับแรกๆตามลำดับ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ใส่คำนำหน้า นาย นาง นางสาว)
Your answer
ศาสนา
Your answer
ตำแหน่งหน้าที่
สถานที่ทำงาน
Your answer
ตอนที่ 2 ความประสงค์
มีความประสงค์เข้ารับการอบรมในหลักสูตร (เลือกได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms