แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ของสถานศึกษาแกนนำของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบงานด้าน ICT วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ICT ระบบเครือข่าย และเว็บไซต์

2. ข้อมูลจากแบบสำรวจนี้ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแกนนำในโครงการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. โปรดส่งแบบสำรวจให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ทางเว็บไซต์ http://dl.obec.go.th อีเมล์ staff@dlthaland.com ภายในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

4. หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย โทรศัพท์ 081-122-2488
ในวัน – เวลา ราชการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
โรงเรียน *
Your answer
สังกัด *
ที่ตั้ง *
Your answer
ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าในหน่วยงาน *
Required
ผลิตไฟฟ้าเอง โดย
Your answer
ชื่อ - สกุล ผู้ตอบแบบสำรวจ *
Your answer
ตำแหน่ง *
โทรศัพท์ *
Your answer
โทรสาร *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
เว็บไซต์โรงเรียน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน ICT
2.1 ผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน ICT *
Required
2.2 บุคลากรด้าน ICT ของหน่วยงาน
2.2.1 บุคลากรด้าน ICT ของหน่วยงาน จำนวนทั้งหมด (คน)
Your answer
แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน(คน)
Your answer
พนักงานราชการ (คน)
Your answer
ลูกจ้างประจำ (คน)
Your answer
ลูกจ้างชั่วคราว (คน)
Your answer
อื่น ๆ (ระบุ) (คน)
Your answer
2.2.2 ทักษะ และ ระดับความชำนาญ
ระบุลักษณะของบุคลากรด้าน ICT ของหน่วยงาน
ระบุจำนวนของบุคลากรด้าน ICT ของหน่วยงาน
จำนวนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ระบุตัวเลขจำนวนคน) และระดับความชำนาญ (น้อย ปานกลาง มาก )
Your answer
จำนวนช่างเทคนิคระบบเครือข่าย /ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (ระบุตัวเลขจำนวนคน) และระดับความชำนาญ (น้อย ปานกลาง มาก )
Your answer
จำนวนผู้ดูแลเครื่องแม่ข่าย / ผู้ดูแลฐานข้อมูล (ระบุตัวเลขจำนวนคน) และระดับความชำนาญ (น้อย ปานกลาง มาก )
Your answer
จำนวนนักพัฒนาโปรแกรม / นักพัฒนาเว็บไซต์ / ผู้ดูแลเว็บไซต์ (ระบุตัวเลขจำนวนคน) และระดับความชำนาญ (น้อย ปานกลาง มาก )
Your answer
จำนวนนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ระบุตัวเลขจำนวนคน) และระดับความชำนาญ (น้อย ปานกลาง มาก )
Your answer
2.3 ผู้ประกอบการด้าน ICT โดยมีการทำสัญญาจ้างเหมาบริการเป็นระยะเวลาหนึ่งลักษณะงาน / ขอบข่าย การจ้าง :
Your answer
2.4 ผู้ประกอบการด้าน ICT โดยเรียกใช้บริการเป็นครั้ง ๆ ไปลักษณะงาน / ขอบข่าย การใช้บริการ
Your answer
ส่วนที่ 3 วัสดุ / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ ICT
เครื่องแม่ข่าย (Server Computer) *
Required
ระบุจำนวน ประเภทการใช้งาน เช่น Web Mail FTP Proxy Application Database หรือ อื่น ๆ และอายุการใช้งานที่ผ่านมา ของเครื่องแม่ข่าย
Your answer
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ *
Required
ระบุจำนวน ประเภทการใช้งาน เช่น งานเอกสาร สื่อ การเรียนการสอน หรือ อื่น ๆ และอายุการใช้งานที่ผ่านมา ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
Your answer
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค *
Required
ระบุจำนวน ประเภทการใช้งาน เช่น งานเอกสาร สื่อ การเรียนการสอน หรือ อื่น ๆ และอายุการใช้งานที่ผ่านมา ของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
Your answer
เครื่องพิมพ์ *
Required
ระบุจำนวน เป็นประเภท เช่น เครื่องพิมพ์แบบเข็มกระแทก อิงค์เจ็ต หรือ เลเซอร์ และอายุการใช้งานที่ผ่านมาของเครื่องพิมพ์
Your answer
สแกนเนอร์ *
Required
ระบุจำนวน และอายุการใช้งานที่ผ่านมาของสแกนเนอร์
Your answer
แท็บเล็ต *
Required
ระบุจำนวน และอายุการใช้งานที่ผ่านมาของแท็บเล็ต
Your answer
อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น Gateway / RouterSwitch / Hub/Access Point *
Required
ระบุชนิด จำนวน และอายุการใช้งานที่ผ่านมาของอุปกรณ์
Your answer
ส่วนที่ 4 ระบบเครือข่าย
4.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน *
Required
4.2 อธิบายลักษณะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน เช่น มีกี่เครือข่าย เครือข่ายชนิดใดบ้าง เช่น เครือข่าย LAN หรือ Wireless Lan พร้อมระบุจำนวนเครือข่าย
Your answer
4.3 อธิบายลักษณะอุปกรณ์ภายในแต่ละเครือข่าย ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ จำนวนเท่าใด
Your answer
4.4 รูปแบบการเชื่อมต่อ
4.5 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่หน่วยงาน (กรณีที่มีบริการ)
ใช้เครือข่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด (ระบุ)
Your answer
เช่าสัญญาณจาก (ระบุ)
Your answer
ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ได้รับ (ระบุ) เม็กกะบิตต่อวินาที (mbps)
Your answer
4.6 การจัดเก็บข้อมูลตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 *
Required
การจัดเก็บข้อมูล ตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยใช้โปรแกรม (ถ้ามีระบุ)
Your answer
ส่วนที่ 5 เว็บไซต์
5.1 เว็บไซต์ของหน่วยงาน *
Required
5.2 เริ่มให้บริการเมื่อ เดือน / ปี พ.ศ. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ เดือน/ ปี พ.ศ.
Your answer
5.3 ที่ตั้งเว็บไซต์ (Web Server)
ระบุ Web Hosting ที่ตั้งเว็บไซต์ (Web Server)
Your answer
5.4 ผู้พัฒนาเว็บไซต์ (เมื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ หรือเมื่อปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งใหญ่)
5.5 แนวทางการพัฒนา / บริหารจัดการเว็บไซต์
ระบุ CMS/ โปรแกรม ที่ใช้พัฒนาเว็บ
Your answer
5.6 เทคนิค / ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้
5.6.1 ผู้ดูแลเว็บไซต์ (การแก้ไขเนื้อหา/ภาพประกอบ การปรับปรุงเว็บไซต์เล็กน้อย)
5.6.2 ความถี่ในการปรับปรุง ปรับปรุงเล็กน้อย ปรับปรุงใหญ่/ เปลี่ยนหน้าเวปใหม่ (ระบุจำนวนครั้งต่อห้วงเวลา)
Your answer
ส่วนที่ 6 ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6.1 อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน (ชุด) ระบุยี่ห้อ/รุ่น/จำนวน/ปีที่ได้รับ *
Your answer
6.2 เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาดจอ (นิ้ว) จำนวน (เครื่อง) ระบุยี่ห้อ/รุ่น/จำนวน/ปีที่ได้รับ *
Your answer
6.3 วิธีการซ่อมบำรุง กล่องรับสัญญาณดาวเทียมและเครื่องรับโทรทัศน์ *
Your answer
6.4 จำนวนครูทั้งหมด (คน) *
Your answer
6.5 จำนวนนักเรียนทั้งหมด(คน) *
Your answer
อนุบาล 1 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
อนุบาล 2 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
อนุบาล 3 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ป.1 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ป.2 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ป.3 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ป.4 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ป.5 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ป.6 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ม.1 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ม.2 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
ม.3 จำนวนนักเรียน (คน) / จำนวนห้องเรียน (ห้อง) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Distance Learning Thailand. Report Abuse - Terms of Service