แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๒
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว
งานที่ท่านติดต่อขอรับบริการ
Clear selection
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
ดีมาก
ดี
พอใจ
ควรปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
มีเครื่งมือ / อุปกรณ์ / ระบบในการบริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ข้อเสนอแนะ : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าวควรปรับปรุงในด้านใด ( โปรดระบุ )
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy