แบบ ม.6/6.4/เศรษฐกิจพอเพียง

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษา
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน

  ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณในความร่วมมือ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์