แบบประเมินการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 64 ประจำภาคกลาง
วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะภาพ *
2. อายุ *
3. สถานะระหว่างปฏิบัติศาสนกิจ *
4. คณะที่ศึกษา *
5. ประเภทงานปฏิบัติศาสนกิจ *
ตอนที่ 2 การประเมินผลการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
1. ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการสัมมนา
1.1 ความรู้ ความเข้าใจ ก่อน การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ *
1.2 ความรู้ ความเข้าใจ หลัง การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ *
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้ทราบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการและสามารถดำเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ *
2.2 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทราบแนวปฏิบัติและสามารถแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ได้ *
2.3 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและมีวิธีแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติศาสนกิจตามประเด็นงานกิจการคณะสงฆ์ที่สนใจ *
2.4 นิสิตปฏิบัติศาสนกิจมีทัศนคดีที่ดีและมีจิตสำนึกรักสถาบันและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม *
3. รูปแบบการจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค
3.1 รูปแบบการจัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจประจำภาค *
4. ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน)
4.1 ระยะเวลาในการจัดงาน (2 วัน) *
5. สถานที่จัดงาน
5.1 ห้องประชุม *
5.2 สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องประชุม *
5.3 อาหาร/อาหารว่างและน้ำปานะ *
5.4 ความสะดวกในการเดินทาง *
6. การจัดหัวข้อบรรยายในการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
6.1 บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” *
6.2 บรรยายพิเศษ หัวข้อ“หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับและการสำเร็จการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย” *
6.3 บรรยายพิเศษ หัวข้อ“แนวปฏิบัติในการแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย” *
7. การจัดประชุมกลุ่มย่อย
7.1 การชี้แจงประชุมกลุ่มย่อย *
7.2 การแบ่งกลุ่มและหัวข้อกลุ่มย่อย *
7.3 ความรู้ ความสามารถ และทักษะของวิทยากรประจำกลุ่ม *
7.4 การดูแลประสานงานของผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม *
7.5 ระยะเวลาในการประชุมกลุ่มย่อย *
7.6 การนำเสนอผลการประชุมของแต่ละกลุ่มย่อย *
8. การประสานงานของเจ้าหน้าที่
8.1 การประสานงานของเจ้าหน้าที่ *
9. จำนวนผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้
9.1 จำนวนผู้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้ *
10. เอกสารประกอบการการปฐมนิเทศฯ/ โสตทัศนูปกรณ์
10.1 เอกสารประกอบการการปฐมนิเทศฯ/ โสตทัศนูปกรณ์ *
11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้
11.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ *
12. ความพึงพอใจโดยรวมจากการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้
12.1 ความพึงพอใจโดยรวมจากการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจครั้งนี้ *
หัวข้อ/ประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจที่ท่านอยากให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีพัฒนาและปรับปรุง
สิ่งที่ท่านอยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ
1.สิ่งที่ท่านอยากให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหรือบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจ
Your answer
สิ่งที่ท่านอยากให้นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตในอนาคต
1. ประเด็นการสนับสนุนงานตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
Your answer
2. ประเด็นการสนับสนุนเครือข่าย /การพัฒนาศักยภาพนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
Your answer
3. ประเด็นการสนับสนุนเชิงวิชาการ/งานวิจัย
Your answer
4. ประเด็นการสนับสนุนเชิงขยายผลและความยั่งยืน
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (โปรดระบุ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse