แบบรับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 online ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบ 2)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 (สพม.ราชบุรี)
1-ชื่อนักเรียน *
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ด.ช. หรือ ด.ญ. ให้ไปเลือกด้านล่าง)
2-นามสกุลนักเรียน *
3-คำนำหน้าชื่อ *
4-เพศ *
5-วัน/เดือน/ปีเกิด *
เช่น 27 มกราคม 2551
6-หมู่เลือด *
(ระบุ กรุ๊ปเลือด กรณีไม่ทราบ ให้คลิกเลือกรายการอื่น ๆ และพิมพ์ว่า "ไม่ทราบ" ลงไป)
7-ที่อยู่ บ้านเลขที่ *
(ให้ป้อนที่อยู่ ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน)
8-หมู่ที่ *
9-ตำบล *
10-อำเภอ *
11-จังหวัด *
12-รหัสไปรษณีย์ *
13-หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน *
14-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
(ให้ป้อนตัวเลข 13 หลัก ตามบัตรประชาชนของนักเรียน)
15-ชื่อ-สกุล บิดา *
(ป้อนคำนำหน้าชื่อของพ่อ นาย และนามสกุล มาด้วย)
16-ชื่อ-สกุล มารดา *
(ป้อนคำนำหน้าชื่อของแม่ นาง,นางสาว และนามสกุล มาด้วย)
17-ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง *
(ป้อนชื่อผู้ที่จะมามอบตัว และให้พิมพ์คำนำหน้าชื่อ นาย,นาง,นางสาว และนามสกุล มาด้วย)
18-หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
(ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง)
19-ข้าพจ้ามีความสามารถพิเศษ
(ถ้ามี ให้คลิกเลือกความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ด้านล่างนี้ และตอบข้อ 20-22 หากไม่มีให้ข้ามไปตอบข้อ 23 ได้เลย)
Clear selection
20-ประเภทของความสามารถพิเศษ
(ระบุ ประเภทของความสามารถพิเศษจากด้านบน เช่น ฟุตบอล ร้องเพลงลูกทุ่ง หรือ ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น)
21-ได้รับรางวัล
(ระบุ รางวัลที่ได้รับ เช่น ชนะเลิศอันดับ 1 หรือ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง เป็นต้น)
22-ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใด
(ระบุ หน่วยงานที่เป็นผู้มอบรางวัล เช่น สพฐ , สพม.8 , หรือ ชื่อโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นผู้มอบให้)
23-ข้าพเจ้าจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน *
(ระบุชื่อโรงเรียน ที่นักเรียนจบชั้น ป.6)
24-อำเภอ ของโรงเรียนเดิม *
(ระบุ อำเภอ ของโรงเรียนที่นักเรียนจบ ป.6 มา)
25-จังหวัด ของโรงเรียนเดิม *
(ระบุ จังหวัด ของโรงเรียนที่นักเรียนจบ ป.6 มา)
แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) สำเนา ปพ.1 (2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ (โทรศัพท์ 032-248109 หรือ ครูกรรณิการ์ 081-9853287)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy