Demokratická škola Košice
Prosím, čítajte celý text pozorne a s porozumením, predídeme tak zbytočnému šumu v komunikácii.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Informácie o nás
ČO:
Experimentálne chceme vytvoriť demokratickú školu typu Summerhill / Sudbury Valley. Formálne pôjde o skupinu maximálne 30 oficiálne doma vzdelávaných detí a predškolákov vo veku 3 až 16 rokov. V SR funguje na týchto princípoch trnavská skupina svetoskola.sk, v Česku (a výrazne odlišnom legislatívnom prostredí) fungujú pražská donumfelix.cz, brnenská jezekbezklece.cz a liberecká svobodnaskola.org, ďalšie v blízkosti sú takmer všetkých väčších mestách celej Európy www.eudec.org/Member+Schools . Ďalšie informácie o tomto type škôl: inovativnivzdelavani.cz/inovativni-proudy/svoboda-uceni alebo is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120211796 .

KEDY:
spustenie od septembra 2019 (najskorší termín) alebo septembra 2020 (najneskorší termín)

KDE:
Ťahanovská 74, Košice, tahanovskazahrada.sk

KTO:
Ing. Juraj Mazák, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Lenka Mazáková
juraj.mazak@gmail.com, 0911 157 038
Projekt podporuje aj firma 247.sk, ktora si touto vetou robi reklamu :)

O NÁS:
Sme Juraj a Lenka, rodičia dvoch (čochvíľa troch) synov, pre ktorých chceme niečo iné, ako ponúka náš súčasný školský systém a radi by sme to ponúkli aj ďalším záujemcom. Lenka je vzdelaním a praxou učiteľka materskej školy, základnej školy pre 1.-4. ročník a špeciálny pedagóg zameraný na nápravy porúch učenia a správania. Štúdium: PaedDr., UNIPO, Prešov, 2007-2012. Prax v trvaní 5 rokov zahŕňala pozície učitel 1. st. ZŠ, špec. pedagóg v ZŠ a poradni (CŠPP Bocatiova, Košice). Juraj je vzdelaním inžinier informatiky z TUKE, má doplňujúce pedagogické štúdium a 5 rokov pedagogickej praxe; živí sa vedením rodinnej firmy 247.sk v oblasti IT a účtovníctva.

CIELE VZDELANIA:
Ponúknuť spôsob a priestor pre vzdelávanie podľa nášho najlepšieho vedomia, svedomia, skúsenosti a vedeckých poznatkov. V slobode a pri zachovaní vnútornej motivácie a túžby dieťaťa učiť sa spôsobom a tempom jemu vlastným chceme ponúknuť rozličné vzdelávacie modely a postupy.

AKÉ DETI SÚ U NÁS VÍTANÉ:
Všetky vo veku približne 3 až 16 rokov, slovenčina nie je podmienkou (dohovoríme sa aj v angličtine a nemčine). Chceme vytvoriť priestor aj deťom, ktoré "nezapadajú do systému", možno (by) boli odmietané, stigmatizované, nepochopené a pod. Podkladáme za prínosnú pre obe strany aj integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Skúsenosti iných ukazujú, že tento typ vzdelávania (demokratická škola) nemusí byť vhodný pre všetky deti a zvlášť nie pre všetkých rodičov.

SPÔSOBY VZDELANIA:
Máme absolvované kurzy a našim sprievodcom (učiteľom) odporučíme Hejného matematiku, písmo Commenia Script, splývavé čítanie Sfumato a informatiku s Emilom. Absolvovali sme bilingválne štúdiá a angličtina bude nenútene prítomná vo forme bežných rozhovorov, kníh a samozrejme internetu. Pokladáme za dobrú prítomnosť mužov v priamej práci s deťmi a pobyt detí v prírode a exteriéri v zmysle lesných škôlok. V podobe učebných pomôcok alebo aktivít predpokladáme aj prvky montessori, waldorfskej a intuitívnej pedogogiky. Všetko tu uvedené je v zmysle dostupnej ponuky a prehľadu sprievodcov - dieťa si môže zvoliť vlastný spôsob a postup učenia sa nejakej oblasti, skúsime mu vyjsť v ústrety. Vlastnú a priamu skúsenosť dieťaťa pokladáme za najlepší spôsob kontaktu (neustále sa vzdelávajúceho) dieťaťa so svetom.

VÝSTUPY VZDELANIA:
Z povahy demokratického vzdelávania vyplýva nepriame zameranie na získavanie sociálnych zručností detí, podporu zdravého emocionálneho vývinu, výchovu k zodpovednosti za vlastný život i spoločnosť a slobodnému profilovaniu sa dieťaťa podľa jeho daností a záujmov. Záleží nám aj na kognitívnom rozvoji detí, avšak podľa individuálneho tempa a (mo)mentálneho nastavenia každého dieťaťa, čo znamená, že nie vždy budú napĺňať tabuľky pri preskúšaniach v kmeňovej ZŠ. Pokladáme za hodnotnejší výstup v podobe sebavedomého a uvedomelého človeka než dobré známky na vysvedčení.

SÚSTAVA ŠKÔL V SR A VYSVEDČENIA:
Deti v predškolskom veku budú bez formálneho pričlenenia do školského systému SR. Deti vo veku 1. stupňa ZŠ budú pravdepodobne zapísané na domácom vzdelaní v bežnej kmeňovej základnej škole, ktorú si môže rodič zvoliť sám, resp. budeme mu odporúčať nami dohodnutú ZŠ (zatiaľ nemáme), kam sa každý polrok chodí na preskúšanie. Na základe preskúšania dostane riadne vysvedčenie, s ktorým môže byť kedykoľvek zaradené do bežného systému vzdelania v SR. V prípade starších detí (vek 2. stupňa ZŠ, ale je možné použiť to i pre mladšie) bude riešením pravdepodobne zápis na školu v zahraničí, kde je domáce vzdelávanie legálne aj na druhom stupni. Vysvedčenie za v zahraničí neštudované predmety (napr. slovenský jazyk) v tomto prípade vystavuje takisto slovenská kmeňová škola na základe komisionálnych skúšok raz ročne. Bez formálnych problémov je možné zaradiť sa späť do systému, nastúpiť na osemročné gymnázium alebo strednú školu podľa schopností daného dieťaťa. Je možné, že ak sa v SR výraznejšie zmení legislatíva, pokúsime sa o zaradenie školy do siete, z čoho vyplynie aj čiastočné financovanie z ministerstva školstva.

UČITELIA, SPRIEVODCOVIA A ĎALŠÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY:
Chceme sprievodcov (učiteľov), ktorí chcú učiť naplno a byť tu pre deti v slobodnejšom prostredí bez byrokracie. Za nenahraditeľné pokladáme odborné zázemie a kompletný poradenský servis (špeciálny pedagóg, psychológ, garant domáceho vzdelávania) dostupné deťom, rodičom i zamestnancom školy. Hľadáme preto odhodlaný tím nadšencov, odborníkov a rodičov. Sme si vedomí toho, že sme boli, žiaľ, vychovaní a vzdelávaní nedemokratickými spôsobmi, a aj preto budeme robiť mnohé chyby a učiť sa za pochodu. Veríme, že priznanie chýb a ospravedlnenie budú hlavne dobrým príkladom pre deti a možnosť robiť veci lepšie spoločne s nimi - i Vami ;).
Otázky o vás
GDPR sa na všetko toto nevzťahuje, pretože údaje zveríte len inej súkromnej osobe (Juraj a Lenka Mazákovci, Košice), nie nejakej právnickej osobe apod. Samozrejme, budeme s nimi nakladať len za účelom budúceho kontaktu k téme demokratickej školy v Košiciach. Na česť našich politikov vyhlasujeme, že ich neposkytneme žiadnej tretej strane :).

Spomenuté knihy dobre vysvetľujú teóriu i prax demokratického vzdelávania. Nie je v našich možnostiach všetko toto osobitne a jednotlivo vysvetľovať, preto pokladáme za nutný predpoklad pre spoluprácu fakt, že si tieto knihy prečítate, aby sme mali spoločné porozumenie základným pojmom, postupom, súvislostiam a dôvodom. Pokiaľ by ste si nenašli čas na prečítanie aspoň dvoch z troch uvedených kníh, nepredpokladáme, že budeme vedieť spolupracovať.
Moje meno *
Moje telefónne číslo *
Môj email *
Knihu Summerhill (A.S. Neill) som... *
Priamo stiahnuteľná v angličtine a originálnom znení tuto: https://trisquel.info/files/summerhill-english_1.pdf alebo zakúpiteľná v novšom a mierne upravenom vydaní v čestine napríklad tuto: https://www.martinus.sk/?uItem=224046
Knihu "Respektovat a být respektován" som... *
Zakúpiteľná v originálnom vydaní v čestine napríklad tuto: https://www.martinus.sk/?uItem=68554
Knihu Svoboda učení (Peter Gray) som... *
Priamo stiahnuteľná v angličtine a originálnom znení tuto: ekladata.com/XSHJ-vLUURXPx2YAjObtewYsVL4.pdf alebo zakúpiteľná v čestine napríklad tuto: https://www.martinus.sk/?uItem=225442
Chcem sa podieľať na zakladaní demokratickej školy v Košiciach, pretože... *
Chcem a viem prispieť vykonávaním týchto kompetencií: *
Môžete si zvoliť aj viaceré alebo doplniť, čo nám nenapadlo. Bližšie nám Vašu predstavu o náplni opíšete v ďalšej otázke. Pasívni pozorovatelia neskôr budú mať možnosť dostávať mailing-list apod.
Required
Kompetencie chcem pre demokratickú školu využívať za týchto podmienok a takýmto spôsobom: *
Prosím, uveďte objem spolupráce (napr. 5 hodín za týždeň osobne + 2 hodiny z domu), nezabudnite finančné podmienky (bezplatne, resp. očakávanú hodinovú mzdu, prípadne mesačnú hrubú mzdu, ak ide o pozíciu na celý úväzok), čo presnejšie chcete a nechcete robiť, iné podmienky spolupráce. Pokiaľ chcete byť pravidelným donorom alebo rodičom (klientom), napíšte nám pre vás prijateľný mesačný príspevok apod. Napríklad: chcem viesť stolársky krúžok 2hod/týždeň a ako odmena mi postačí reklama mojej stolárskej firme - alebo: som rodič, chcem zapísať dve deti, prijateľné je školné do X eur spolu za obe a zvyšok si môžem odpracovať ako... Buďte slobodný a otvorený. Nech Vás teda Sila sprevádza!
Ďalej by som chcel ešte navrhnúť / doplniť / odporúčať / sprostredkovať...
PS: O peníze jde až v první řade...
Len málo kvalitných vecí môžeme mať bezplatne. Chceme toto vzdelávanie urobiť bez kompromisov podpisujúcich sa na kvalite prežívania našich detí a preto možno škola skôr nevznikne ako by mala byť urobená polovičato. Je možné samozrejme uvažovať aj iné formy, napr. komunitné domáce vzdelávanie, aktuálne sa ale v tomto dotazníku i našej fáze života venujeme myšlienke demokratickej školy.

Žiaľ, počas najbližších rokov pre nás nie je predstaviteľné, že by štát túto formu vzdelávania podporoval finančne a preto sa ako rodičia budeme skladať na náklady spojené so školou, výhodou čoho je takmer neobmedzená sloboda. Bežne majú demokratické školy 1 člena personálu na 5 študentov a to nejde bez peňazí (bežná ZŠ má cca 60 zamestnancov na 500 žiakov), čiže školné na 1 žiaka by malo tvoriť pätinu nákladov na mzdu (čo je suma ešte o cca 30% vyššia ako hrubá mzda) kvalitného pracovníka + náklady na priestory, kúrenie, učebné pomôcky atď. Pokiaľ nájdeme veľa ochotných podporovateľov, školné môže byť nízke - pokiaľ bude dobrovoľníkov a donorov poskromne, situácia bude horšia. Každopádne aktuálne neriešime otázku výšky školného, ale myšlienku založenia tejto školy a hľadáme tím spolupracovníkov v rozličných podobách.

Ďakujeme za zdieľanie dotazníka ďalším, ktorí by mohli mať záujem.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy