แบบประเมินครูผู้สอน ม.6
ขอให้นักเรียนเลือกรายวิชาที่จะประเมินทีละรายวิชา โดยพิจารณาตามรหัสวิชาที่อยู่ในตารางเรียนของนักเรียน
และประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นตามความเป็นจริง
(ข้อมูลในการประเมิน ฝ่ายวิชาการจะนำไปวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อครูผู้สอนให้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนี้)
ระดับชั้น *
วิชาที่จะประเมิน *
ให้พิมพ์รหัสวิชาติดกันไม่เว้นวรรค เช่น ว31101 โดยดูจากตารางเรียนครับ
Your answer
แบบประเมิน *
5
4
3
2
1
ครูมีการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้
ครูมีทักษะและใช้เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเข้าใจ
ครูใช้สื่อ/เอกสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ครูเข้าสอนตรงเวลา
ครูเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียน
โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครู
ความประทับใจที่มีต่อครูผู้สอน
Your answer
ข้อที่ควรปรับปรุง
อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต. Report Abuse