Prihláška do Športového plaveckého klubu Polície Pezinok
Informácie o dieťati:
Meno a Priezvisko dieťaťa: *
Rok narodenia dieťaťa: *
Informácie o zákonnom zástupcovi:
Meno a Priezvisko zákonného zástupcu: *
Tel. kontakt zákonného zástupcu (+421 9xx xxx xxx): *
Email zákonného zástupcu: *
Trvalé bydlisko: (ulica, mesto, PSČ): *
Prehlásenie o zdravotnom stave a spôsobilosti absolvovať plavecký výcvik.
Prehlasujem, a svojím podpisom potvrdzujem, že nie som si vedomý žiadnych zdravotných obmedzení, ktoré by bránili hore menovanému absolvovať plavecký výcvik. (V prípade zdravotných obmedzení je nutné odovzdať lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.) *
Iné oznamy o zdravotnom stave dieťaťa:
Podmienky a pravidlá fungovania v ŠPKPK
• V cene je zahrnuté: absolvovanie predpísaného počtu tréningových jednotiek (TJ – 60 min.) v školskom roku 2021/2022 vo vopred dohodnutých termínoch.
• Plavci sú povinní prísť na bazén minimálne 5 min. pred začiatkom samotného tréningu. Opakované neskoré príchody budú konzultované so zákonným zástupcom, ktorých týmto žiadame o pochopenie a spoluprácu.
• ŠPKPK nezodpovedá za prípadnú neúčasť člena na plaveckom tréningu, preto prípadné náhradné tréningy sú možné len po dohode so zodpovedným trénerom Mgr. Vladimírom Kočím.
• Prípadnú neúčasť plavca na tréningovom procese prosím oznámiť vopred na klubový mail.
• V prípade, že sa z objektívnych príčin (havária na plavárni, zatvorená prevádzka z dôvodu chrípkovej epidémie vyhlásenej štátnym hygienikom, choroba viacerých trénerov) neuskutoční predpísaný počet tréningových jednotiek (TJ), je možné požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky za neabsolvovaný počet TJ.
• Všetci členovia ŠPKPK – sú povinní dodržiavať záväzné nariadenia prevádzkovateľa objektu plavárne v Pezinku a v Hip centre Pezinok.
• Striktne dodržiavať zákaz zdržiavania sa rodičov v priestoroch plavárne počas tréningového procesu. Vstup len 5 min. pred začiatkom tréningu a pred skončením samotného tréningu. (Výnimka z tohto pravidla možná len zo zdravotných dôvodov plavca (napr. diabetes) po dohode so zodpoved. trénerom Mgr. Danielom Ryškom, alebo iným zodpovedným trénerom.
• Vstup do priestorov šatní, spŕch a samotnej plavárne len v hygienickej obuvi určenej na pohyb v mokrom prostredí – šľapky
• Striktne dodržiavať zákaz konzumácie potravín v priestoroch bazéna. (Výnimkou sú nápoje určené na pitný režim počas tréningového procesu.)
• Povinná výbava plavca: plavky (u dievčat celé), plav. čiapka, plavecké okuliare, šľapky, osuška, doporučené pri šport. tréningu vhodný pitný režim.
• Moje dieťa a ja som si vedomý, že účasť na tréningu je potenciálne nebezpečná činnosť. Sme si vedomí všetkých nebezpečenstiev spojených s účasťou v tomto športe, vrátane pošmyknutia a následného pádu, kontaktu s ďalšími účastníkmi tréningu, účinkami počasia, dopravy a ďalších nebezpečných podmienok spojených so športovým tréningom. O všetkých podobných nebezpečenstvách som svoje dieťa oboznámil.

Ide o naše deti, a ich bezpečnosť a pohodu počas tréningového procesu. Aj vy môžete k tomu prispieť dodržiavaním hore vypísaných pravidiel.
Potvrdzujem svoj súhlas s hore uvedenými podmienkami: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy