แบบการประเมินความพึงพอใจโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561ระหว่างวันที่ 6 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
1. แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทาขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของการดาเนินงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยจะนาข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง การจัดกิจกรรมให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
2. เกณฑ์การให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ
ระดับความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
มีความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความพึงพอใจปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความไม่พึงพอใจน้อย มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความไม่พึงพอใจน้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 1
3. ผู้ที่กรอกแบบประเมินทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของผู้กรอกมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
สถานภาพ *
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ
1. ด้านการดำเนินงาน *
5
4
3
2
1
1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
1.2 ความเหมาะสมของวันที่จัดงาน (6 - 15 สิงหาคม 2561)
1.3 ความเหมาะสมแต่ละกิจกรรม
1.4 การมีส่วนร่วมกิจกรรมภายในงาน เช่น เล่นเกมส์ ตอบปัญหา ฯลฯ
2. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
2.1 สถานที่จัดงาน มีความเรียบร้อย สะดวก
2.2 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2.3 การจัดระเบียบเข้าชมแต่ละกิจกรรม
2. ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก *
5 พอใจมากที่สุด
4 พอใจมากที่สุด
3 พอใจปานกลาง
2 ไม่พอใจน้อย
1 ไม่พอใจน้อยที่สุด
2.1 สถานที่จัดงาน มีความเรียบร้อย สะดวก
2.2 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
2.3 การจัดระเบียบเข้าชมแต่ละกิจกรรม
3. ด้านการได้รับความรู้จากฐานกิจกรรมวิชาการ
5 พอใจมากที่สุด
4 พอใจมากที่สุด
3 พอใจปานกลาง
2 ไม่พอใจน้อย
1 ไม่พอใจน้อยที่สุด
3.1 กิจกรรมและนิทรรศการ “เทคโนโลยี”
กิจกรรมและนิทรรศการ “เคมี”
3.3 กิจกรรมและนิทรรศการ “ฟิสิกส์”
3.4 กิจกรรมและนิทรรศการ “ชีววิทยา”
3.5 กิจกรรมและนิทรรศการ “โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ”
3.6 กิจกรรมและนิทรรศการ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
4. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการครั้งนี้ ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เพียงใด *
5 พอใจมากที่สุด
4 พอใจมากที่สุด
3 พอใจปานกลาง
2 ไม่พอใจน้อย
1 ไม่พอใจน้อยที่สุด
ความเห็นของท่าน
5. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ครั้งนี้ *
5 พอใจมากที่สุด
4 พอใจมากที่สุด
3 พอใจปานกลาง
2 ไม่พอใจน้อย
1 ไม่พอใจน้อยที่สุด
ความเห็นของท่าน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms