Upitnik za istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša u Općini Centar
Osnovne informacije
Ovaj upitnik je pripremljen s ciljem sagledavanja mišljenja građana/-ki o stanju okoliša u Općini Centar za potrebe izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za period 2019.- 2024. Općine Centar. U cilju što uspješnije realizacije ovog projekta, ljubazno Vas molimo da popunite upitnik. Upitnik ima 16 pitanja i u prosjeku je potrebno maksimalno 5 minuta da se isti popuni.

Upitnik je u potpunosti anoniman, a dobiveni odgovori biće predmet stručne analize nivoa svijesti građana o okolišu i mišljenja o stanju okoliša te prepoznavanja prioritetnih problema za oblast okoliša u Općini Centar. U konačnici ova analiza će voditi kreiranju kvalitetnog LEAP- i unapređenja stanja okoliša Općine Centar.
Demografske i socio-ekonomske informacije o ispitaniku/-ici
1. Spol? *
2. Starosna dob? *
Your answer
3. Nivo obrazovanja? *
4. Mjesna zajednica u kojoj živite? *
5. Radni status? *
Mišljenje i stavovi o stanju okoliša u Općini Centar
6. Koliko Vam je važno stanje okoliša u Vašoj općini? *
7. Da li ste zadovoljni stanjem okoliša u Vašoj općini? *
8. Da li smatrate da stanje okoliša u Vašoj općini ugrožava Vaše zdravlje? *
9. Kako biste ocijenili stanje navedenih prirodnih resursa i komponenti okoliša u Vašoj općini? (ocjena 1 = apsolutno nezadovoljavajuće; 2= nezadovoljavajuće; 3=djelimično zadovoljavajuće; 4= zadovoljavajuće 5 = apsolutno zadovoljavajuće) *
1
2
3
4
5
Stanje vodnih resursa (površinske i podzemne vode)
Stanje zraka
Stanje resursa zemljišta i tla
Stanje šumskih ekosistema
Stanje biološke raznolikosti (raznolikost vrsta i staništa)
10. Od navedenih okolišnih problema, u kojoj mjeri Vas brine određeni problem u Vašoj općini? (ocjena 1 = apsolutno me ne brine; 2= ne brine me; 3=neutralan/-na sam; 4= brine me 5 = apsolutno me brine) *
1
2
3
4
5
Klimatske promjene
Stanje biološke raznolikosti (nestanak ili nekontrolisano povećanje broja pojedinih vrsta flore i faune)
Prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave i sl. )
Zagađenje vode (rijeke, jezera i podzemni izvori)
Poljoprivredno zagađenje (korištenje pesticida, insekticida i mineralnih đubriva)
Korištenje genetički modificiranih organizama (GMO) u poljoprivredi
Hemijsko zagađenje (hemikalije) korištene u svakodnevnoj upotrebi
Zagađenje zraka
Zagađenje bukom
Svjetlosno onečišćenje
Urbani problemi (urbanizacija, manjak zelenih površina, ilegalna gradnja i sl.)
Crpljenje neobnovljivih prirodnih resursa (npr. eksploatacija kamena)
Otpad (količine i zbrinjavanje)
Transport (povećan broj vozila, povećanje broja i površina cestovne infrastrukture i sl.)
Prevelika sječa i krčenje šuma
Nedostatak kvalitetne vode za piće
Nedostatak parkovskih i rekreacijskih površina
Nepostojanje adekvatne kanalizacione infrastrukture
Veliki zahvati u prostoru i narušavanje pejzažno-ambijentalnih vrijednosti (npr. površinski kopovi)
Nešto drugo:
11. Po Vašem mišljenju, ko najviše zagađuje okoliš u Vašoj općini? (odabrati najviše tri odgovora) *
Required
Ukoliko ste u prethodnom odgovoru odabrali opciju industrijski pogoni, molimo navedite o kojim pogonima se radi te o kojim uticajima na okoliš se radi: emisije u zrak, stvaranje buke, nastajanje otpadnih voda ili nastajanje čvrstog otpada:
Your answer
12. Da li ste spremni dati lični doprinos poboljšanju okoliša? *
13. Da li ste upoznati sa terminom „biodiverzitet“? *
14. Kakav bi bio vaš lični doprinos poboljšanju okoliša? Molimo obrazložite. *
Your answer
16. Molimo da date svoj doprinos u određivanju vizije za Općinu Centar. Kako vidite svoju Općinu u pogledu zaštite okoliša za deset godina? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Enova d.o.o. Sarajevo. Report Abuse