ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ
คำชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการสำนักวิทยริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่
     ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
     ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ
     ตอบที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
แบบสอบถามมี 4 ระดับ ได้แก่ 4 หมายถึง มากที่สุด, 3 หมายถึง มาก, 2 หมายถึง น้อย, 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
หน่วยงานที่่สังกัด
Clear selection
ช่องทางที่ขอรับบริการมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ
เลือกหน่วยงานที่จะประเมิน 1 หน่วยงาน
Clear selection
ด้านความเหมาะสมของอาคารสถานที่/สถานที่รอใช้บริการ/รอเรียน
Clear selection
การให้บริการ ตรงเวลา ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
Clear selection
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่
Clear selection
ความเพียงพอทรัพยากรการเรียนรู้ (ตามประเภทหน่วยงานที่เลือก เช่น หนังสือ/วารสาร/ห้องสืบค้นข้อมูล/ห้องปฏิบัติการ/คอมพิวเตอร์)
Clear selection
ความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้ (สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
Clear selection
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้งาน
เลือกระบบที่จะประเมิน จำนวน 1 ระบบ
Clear selection
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เลือกข้างต้น
ตอบที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse