"Przestrzeganie oceniania w szkole. W jakim stopniu oceny szkolne motywują ucznia do pracy."
Anonimowa ankieta dla uczniów Technikum Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach
Drodzy Uczniowie!
Ankieta, którą wypełniacie jest anonimowa, a jej wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w celu doskonalenia zasad oceniania w szkole. Chcielibyśmy wiedzieć, na ile oceny bieżące i okresowe motywują Ciebie do zwiększonego wysiłku i stanowią pomoc w samodzielnym planowaniu procesu uczenia się.
Proszę o przemyślane i szczere odpowiedzi.
1.Czy zostałeś poinformowany o zasadach oceniania w szkole? *
2.Czy zasady oceniania Twojej wiedzy i umiejętności są dla Ciebie zrozumiałe? *
3.Czy nauczyciele przestrzegają tych zasad? – udziel odpowiedzi, jeśli znasz zasady oceniania. *
3.a.Wymień przedmioty, na których jesteś oceniany wg Twojej opinii niezgodnie z prawem i na czym, ta niezgodność polega: *
Your answer
4. Odpowiedz, jak często nauczyciele wykorzystują następujące formy oceniania: *
rzadko
często
najczęściej
pisemne prace klasowe
testy
kartkówki
odpowiedzi ustne
prace domowe
aktywność na zajęciach
Inne jakie? *
Your answer
5. Czy uważasz, że nauczyciel ocenia tylko efekty końcowe, czy uwzględnia wkład Twojej pracy i wysiłek włożony w wykonanie danego zadania? *
6.Czy rozumiesz pojęcie „wymagania edukacyjne”? *
7.Czy nauczyciele informują uczniów, co podlega ocenianiu („nacobezu”) ? *
8. W jakim stopniu, Twoim zdaniem, na ocenę końcową miały wpływ oceny bieżące z: *
w niewiellkim
znaczacym
zasadniczym
decydującym
pisemnych prac klasowcyh
testów
kartkówek
odpowiedzi ustnych
prac domowych
aktywności na zajęciach
9. Czy nauczyciel uzasadnia zasady? *
10. Oceń w skali szkolnej (1 – 6) prawdziwość poniższych zdań, gdzie „1” – to ocena najniższa. Zaznacz odpowiednio. *
1
2
3
4
5
6
Każda otrzymana ocena jest uzasadniana przez nauczyciela
Uzasadnienie informuje mnie o moich brakach i niedostatkach w wiedzy
Rozumiem treść uzasadnienia oceny
Nauczyciel mówi mi co mam poprawić
Nauczyciel doradza mi jak mam się dalej uczyć
Nauczyciel pomaga mi w nadrobieniu braków np. na dodatkowych zajęciach, zadaje mi dodatkowe zadania, chodzę na konsultacje, itp.
Zawsze mogę liczyć na pomoc nauczyciela
Nauczyciel wspiera mnie, bo mówi, że sobie poradzę w nauce
11. Jak się zazwyczaj czujesz, kiedy jesteś oceniany(a)? Wybierz trzy opisy, które najlepiej pasują do Ciebie? Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. *
Required
12. Według Ciebie ocenianie w szkole jest dokonywane w celu: (możesz wybrać kilka odpowiedzi) *
Required
13. Uważam, że częste sprawdzanie i ocenianie w szkole jest po to: ( możesz zakreślić kilka odpowiedzi) *
Required
14. Czy uważasz, że kryteria oceny zachowania w pełni uwzględniają postawy i zachowania, które należałoby brać pod uwagę? *
15.Czy Twoi rodzice: *
nie
raczej nie
czasami
raczej tak
tak
Wiedzą o wszystkich Twoich ocenach bieżących?
Dowiadują się o ocenach dopiero na wywiadówkach
Znają wymagania edukacyjne z przedmiotów?
Pomagają Ci w nauce, gdy masz trudności?
Kontaktują się często z nauczycielami w sprawie Twoich postępów w nauce i zachowaniu w szkole?
Czy mają wgląd w do sprawdzanych prac klasowych?
Uważają, że nauka jest moją sprawą i sam muszę sobie radzić?
Uważają, że jestem oceniany(a) sprawiedliwie
Pytają mnie o oceny innych uczniów w klasie
16.Czy masz możliwości poprawiania słabych ocen? *
17.Uważam, że jestem oceniany: *
18. Co chciałbyś zmienić w zasadach oceniania? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Report Abuse