Międzynarodowy Turniej piłki nożnej / International Football Tournament
[En]

We invite you to take part in a unique International Football Tournament for professors and students of universities in Poznań!

The tournament will take place on the 6th of June 2019 from 5:00 pm to 8:00 pm in Sports Centre of Poznan University of Technology - Piotrowo 4 Street.

You can register individually or as a team!
We will accept 6 teams consisting of 6 players.

The International Football Tournament is a part of Intercultural Week 2019 and also initiative within the NAWA project, Welcome to Poland: PP around the world - intercultural year.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

                                     INFORMATION CLAUSE - INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT

According to art. 13 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (hereinafter: the GDPR), we inform that:
1. The administrator of your personal data is: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, phone: 61 665 3639.
2. The personal data inspector is Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Data are collected for the purposes of taking part in International Football Tournament as an event within Intercultural Week 2019 and an action within project NAWA, Welcome to Poland: PP around the world - intercultural year, the basis for their processing is voluntarily and consciously expressed by you / your consent in connection with art. 6 par. 1 lit. and RODO.
4. Personal data is not transferred to the processing entities (Article 28 paragraph 1 of the GDPR); however, they may be made available to authorities authorized to process them on the basis of legal provisions. It may also be made available to NAWA during project control.
5. Personal data will be processed for the duration of the project or until you withdraw your prior consent, but its withdrawal will not affect your previous processing.
6. You have the right to access your personal data, the right to rectify it, the right to delete data, and, if applicable, the right to data transfer, processing restrictions or the right to object to their processing.
7. You have the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if you decide that the processing of your personal data violates the provisions of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (RODO).
8. Providing personal data by you is voluntary, however, the consequence of not providing personal data will be the inability to participate in the International Football Tournament.
9. Your personal data will not be processed in an automated way, including in the form of profiling.
I agree to the processing of my personal data by the Poznan University of Technology with its seat in Poznan in order to participate in the International Football Tournament as an event within Intercultural Week 2019 and an action within project NAWA, Welcome to Poland: PP around the world - intercultural year. At the same time, I declare that I have read the information obligation regarding participation in the International Football Tournament.

                                               CONSENT TO THE PUBLICATION OF THE IMAGE

Participation in the event is tantamount to consent to the free use of the participant's image by the Poznan University of Technology and other co-organizers of the Intercultural Week, recording them in print and electronic, in whole or in part, reproduction, publication in the journal among others "Głos Politechniki" or other University publications and dissemination, including the introduction to computer memory, publishing on social media and on PUT website - put.poznan.pl.

(PL)
Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjątkowym Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej dla profesorów i studentów poznańskich uczelni!
Turniej odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w godzinach 17:00 do 20:00 w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej - ul. Piotrowo 4.

Możesz zarejestrować się indywidualnie lub jako zespół!
W turnieju wystąpi 6 drużyn po 6 zawodników.

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej jest wydarzeniem w ramach Tygodnia Międzykulturowego 2019, a także zadania w ramach projektu NAWA, Welcome to Poland: PP dookoła świata - rok międzykulturowy.
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18. /

                               KLAUZULA INFORMACYJNA - MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2.Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3.Dane zbierane są na potrzeby udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej, jako wydarzenia w ramach Tygodnia Międzykulturowego 2019 a także działania w ramach projektu NAWA, Welcome to Poland: PP dookoła świata - rok międzykulturowy, podstawą ich przetwarzania jest dobrowolnie i świadomie wyrażona przez Panią/Pana zgoda w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO); mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Mogą również zostać udostępnione NAWA w trakcie kontroli projektu.
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwałości projektu lub do momentu wycofania przez Panią/Pana wcześniej udzielonej zgody, przy czym jej wycofanie pozostanie bez wpływu na wcześniejsze przetwarzanie.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, a jeśli ma to zastosowanie prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej.
9.Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Poznańską z siedzibą w Poznaniu w celu udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej jako wydarzenia w ramach Tygodnia Międzykulturowego 2019 a także działania w ramach projektu NAWA, Welcome to Poland: PP dookoła świata - rok międzykulturowy. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym udziału w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej.

                                                       ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Politechnikę Poznańską i innych współorganizatorów Tygodnia Międzykulturowego, wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie m.in. w czasopiśmie ”Głos Politechniki” lub innych wydawnictwach Uczelni i rozpowszechnienie, w tym także  wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach społecznościowych oraz na portalu PP – put.poznan.pl.Sign in to Google to save your progress. Learn more
Ilu zawodników / How many players? *
Imiona i nazwiska wszystkich zawodników / Name & Surname of all players *
Adres e-mail / e-mail adress
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy