แบบประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อโรงเรียน ด้านโครงสร้างและนโยบาย S1

  S1.1 มีโครงสร้างตามแผนงาน
  S1.2 ความอิสระในการทำงานของบุคลากร
  S1.3 ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  S1.4 มีหลักสูตรสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา/ความต้องการของผู้เรียน
  S1.5 ขาดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
  S1.6 กรอบปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับปริมาณผู้รับผิดชอบงาน
  S1.7 นโยบายหรือแผนยังเน้นคุณภาพการศึกษาผู้เรียนน้อยเกินไป
  S1.8 ขาดการประสานงา่นที่มีประสิทธิภาพของแต่ละฝ่ายงาน
  S1.9 ขาดการมีส่วนร่วมในการทำงาน
  S1.10 การกระจายอำนาจการบริหารยังขาดประสิทธิภาพ
  S1.11 ครูขาดการจัดสรรเวลาและการวางแผนการทำงาน
  S1.12 ขาดการติดตาม ตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
  Please enter one response per row