แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หมายเหตุ : ระดับการประเมิน ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
เพศ *
Required
สถานภาพผู้ตอบ
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในและนอกเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service