แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หมายเหตุ : ระดับการประเมิน ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question