Asesu rhwystrau trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru: Deall y materion a ble maent yn bodoli
1. Beth yw eich rhyw? (Dewiswch un)
2. Beth yw eich oed? (Dewiswch un)
3. Ticiwch unrhyw un o'r canlynol sy'n berthnasol i chi.
4. Ble ydych chi'n byw? (ardal awdurdod lleol)
.....
Your answer
5. Os ydych chi'n gweithio neu'n astudio, ble ydych chi'n gweithio / astudio? Os nad ydych chi'n gweithio neu'n astudio ar hyn o bryd, atebwch y cwestiwn (a'r rhai sy'n dilyn) mewn perthynas â'r lle olaf i chi weithio neu astudio. Os nad ydych erioed wedi gweithio nac astudio, atebwch y cwestiynau sy'n gysylltiedig â gwaith / astudio trwy ddewis 'ddim yn berthnasol'.
.....
Your answer
6. Ydych chi'n gweithio yn y llefydd cyflogaeth canlynol? (Dewiswch pob un sy'n berthnasol)
.....
Your answer
7. Beth yw y pellter mewn milltiroedd ar y ffordd neu rheilffordd rhwng eich cartref a'ch gwaith/lleoliad astudio? (un ffordd mewn milltiroedd)
8. Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith neu astudio fel arfer? (dewiswch un opsiwn sy'n cynrychioli sut rydych chi'n ymgymryd â'r rhan fwyaf o'ch taith e.e. os ydych chi'n cerdded milltir i'r arhosfa bysiau ac yn mynd â'r fws am 10 milltir, dewiswch fws)
Your answer
9. Rwy'n teithio yn ôl ac ymlaen i’r gwaith neu lleoliad astudio fel hyn oherwydd y rhesymau canlynol (dewiswch bob un sy'n berthnasol)
.....
Your answer
10. Ar gyfartaledd, pa mor hir mae'n ei gymryd i chi deithio o'ch cartref i’ch waith / lleoliad astudio? (o ddrws i ddrws)
11. Gan feddwl am y siwrnai yn ôl, ar gyfartaledd, pa mor hir mae'n ei gymryd i chi deithio o'ch gwaith / lleoliad astudio i'ch cartref? (o ddrws i ddrws)
12. Tua faint mae'n ei gostio i chi deithio yn ôl ac ymlaen i'ch gwaith / lleoliad astudio bob dydd? (ar gyfer car tybiwch 50c pob milltir/ os ydych chi'n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac yn prynu tocyn wythnosol, amcangyfrifwch y gost ddyddiol)
13. Ynglun â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus - o ble ydych chi fel arfer yn cael eich gwybodaeth amserlen? (Dewiswch un)
.....
Your answer
14. Gan ystyried teithio i waith/astudio ar feic gwthio - pa un o'r canlynol sy'n berthnasol i chi?
.....
Your answer
15. I ba raddau rydych chi'n cytuno neu'n anghytuno â'r datganiadau canlynol?
Cytuno'n gryf
Cytuno ychydig
Niwtral
Anghytuno ychydig
Anghytuno'n gryf
Ddim yn berthnasol
i. Nid wyf wedi gwneud cais am rai swyddi oherwydd ni fyddwn wedi gallu cyrraedd y man gwaith o ble rwyf yn byw.
ii. Rwyf wedi colli swydd oherwydd roeddwn i'n cael trafferth cyrraedd y man gwaith o lle'r oeddwn i'n byw.
iii. Rwy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i waith neu astudio oherwydd cysylltiadau trafnidiaeth gwael o'r lle rwy'n byw.
iv. Rwy'n teithio i'r gwaith mewn car oherwydd dyna'r unig opsiwn sydd ar gael i mi.
v. Fe allwn i / neu rydw i'n cyrraedd gwaith neu lleoliad astudio ar drafnidiaeth gyhoeddus ond yn meddwl nad yw'r gwasanaeth yn ddigon aml
vi. Fe allwn i / neu rydw i'n cyrraedd gwaith neu lleoliad astudio ar drafnidiaeth gyhoeddus ond mae'n well gen i ddefnyddio dulliau eraill.
vii. Fe allwn i / neu rydw i'n cyrraedd gwaith neu lleoliad astudio ar drafnidiaeth gyhoeddus ond dwi'n meddwl bod y gwasanaeth yn annibynadwy.
viii. Fe allwn i / neu rydw i'n cyrraedd gwaith neu lleoliad astudio ar drafnidiaeth gyhoeddus ond rwy'n credu bod y gwasanaeth yn araf.
ix. Mae'n well gen i yrru i'r gwaith neu lleoliad astudio oherwydd ei fod yn gyflymach i ddefnyddio car.
x. Lle dwi'n gweithio neu astudio, mae yna broblemau recriwtio pobl newydd oherwydd cysylltiadau trafnidiaeth gwael.
xi. Rwy’n gyrru a byddwn yn barod i ‘rannu car’ i’r lleoliad gwaith / astudio.
xii. Rwy'n gyrru ond byddwn yn cyfnewid i drafnidiaeth gyhoeddus pe bai'n rhatach o lawer na gyrru.
16. Mae gennym ddiddordeb yn y ffordd y mae pobl yn teithio i'r gwaith / lleoliad astudio; pam eu bod yn gwneud y dewisiadau a wnânt a sut y gellid gwneud teithio i'r gwaith / lleoliad astudio yn haws a / neu'n wyrddach. Ychwanegwch unrhyw sylwadau yr ydych am eu gwneud ar unrhyw un o'r materion hyn.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy