แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
วัตถุประสงค์ :
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา ได้จัดทำแบบสำรวจนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามและวัดความพึงพอใจของบุคลากรของเจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา ที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร ในรูปแบบของการพัฒนาองค์กรโดยนำหลักเกณฑ์ PMQA มาเป็นเครื่องมือ ซึ่งครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่
1.การกำหนดทิศทางขององค์กร
2.การสื่อสารและสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้
3.การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
4.การให้ความสำคัญเรื่องหลักธรรมาภิบาลขององค์กร
5.การเป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model)
ผู้บริหาร หมายถึง ทีมผู้บริหาร สบส9
(1) ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
(2) รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
(3)ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
(4) หัวหน้ากลุ่ม
คำชี้แจง :
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลและความพึงพอใจของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมาต่อไป โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service