แบบสอบถาม "โครงการปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส วันอาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ.สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส – อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) และตารางแสดงความพึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
Required
2. อายุ *
Required
3. การศึกษา *
Required
4. อาชีพ *
Required
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ
ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการ
2. ความเหมาะสมของวัน เวลา ในการดำเนินโครงการ
3. ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ในการดำเนินโครงการ
4. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5. เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสหันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางในชุมชนและเมือง อีกทั้งเป็นการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยวิธีการออกกำลังกาย
6. สามารถทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิตของชาวนราฯ
7. การได้ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและคงความเป็นธรรมชาติและมีชื่อเสียงของจังหวัด ตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสในคราวต่อไป
8. เกิดความสามัคคีความร่วมมือในชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ความต้องการให้จัดโครงการ “ปั่นสองน่องท่องเที่ยวเมืองนรา”ในครั้งต่อไป
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service