แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่างตามความ
เป็นจริง
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
2.ประเภทผู้มารับบริการ
3.สถานที่ขอใช้
4.วันที่/เดือน/ปี ที่ใช้บริการ(ระบุ)
Your answer
ตอนที่2 กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
1.ด้านอาคารสถานที่ *
5
4
3
2
1
1.1 ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.2 อุปกรณ์ระบบแสงสว่าง,ระบบเครื่องเสียง และระบบเครื่องปรับอากาศ
1.3 ห้องน้ำสะอาด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ระบุ)
Your answer
2.ด้านการให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1 มีระเบียบและข้อปฏิบัติการขอใช้ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
2.2 การติดต่อประสานงานมีขั้นตอนปฏิบัติสะดวกรวดเร็ว
2.3 มีการแสดงขั้นตอนการติดต่อระยะเวลาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
2.4 ห้องปฏิบัติงานมีความเหมาะสมสะอาดพร้อมให้บริการ
2.5 มีระบบรักษาความปลอดภัย
2.6 มีช่องทางการสื่อสารหลาบช่องทาง เช่น โทรศัพท์ , Fax หรือมาติดต่อด้วยตัวเอง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ระบุ)
Your answer
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
3.1 เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นกันเอง
3.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัยและให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
3.3 เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมระบบไฟและอุปกรณ์กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นกันเอง
3.4 ความพึงพอใจในการบริการ และอื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ระบุ)
Your answer
4.สรุปความพึงพอใจในการบริการในภาพรวม *
5
4
3
2
1
4.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริการในภาพรวม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ระบุ)
Your answer
5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ(ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service