บันทึกผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ (Record of online teaching in COVID -19 situation in Bodindecha (Sing Singhaseni) 2)
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการรายงาน แก่ สพม./สพฐ.
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ (Department) *
2. วัน/เดือน/ปี ที่จัดการเรียนการสอน (Date/ Month/ Years of Teaching online) *
MM
/
DD
/
YYYY
3. ชื่อ-นามสกุล ครูผู้สอน เช่น นายรักชาติ รักเรียน (Name) *
Your answer
4. คาบเรียนที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Period of teaching online) *
5. ชื่อวิชา ที่ตรงกับกับรหัสวิชา เช่น คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ (Subject) *
Your answer
6. รหัสวิชา เช่น ค32211 (Code of subject) *
Your answer
7. ระดับชั้น (Level of students) *
8. ห้องเรียน (Classroom) *
9.จำนวนนักเรียนทั้งหมด เช่น 45 (ไม่ต้องใส่คำว่า "คน") (Total numbers of students in class) *
Your answer
10.จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน เช่น 45 (ไม่ต้องใส่คำว่า "คน") (Numbers of students attending in class) *
Your answer
11.ผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ความคิดเห็นของครูผู้สอน เช่น เป็นไปตามแผน ตามเป้าหมาย นักเรียนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น) (Learning and teaching results) *
Your answer
12. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หากไม่พบปัญหาให้ตอบว่า "ไม่พบปัญหา" (Problems found during Online Teaching (if there is none, type NONE)) *
Your answer
13.ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการแก้ไขปัญหา (Suggestion and Solution of teaching online)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy