𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐅𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐨𝐧 𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐘𝐞𝐚𝐫 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬, 𝐒𝐫𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐞𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐬, 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐨
පහත සඳහන් වනුයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ ඔබගේ සිව්වසරක ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය හා ඉගෙනුම් පරිසරය සම්බන්ධව විස්තර කෙරෙන ප්‍රශ්නාවලියකි. එම ප්‍රශ්නාවලියේ ඇති වගන්ති සියල්ල ඔබ අවුරුදු හතරක් හැදෑරූ පාඨමාලාව හා බැඳේ. මෙම ප්‍රශ්නාවලිය සඳහා ඔබ විසින් දෙන පිළිතුරු ඔබ හැදෑරූ පාඨමාලා දියුණු කිරීමට ඉවහල් වන නිසා ඔබගේ අවංක අදහස් අප හුදෙක්ම බලාපොරොත්තු වෙමු.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
අධ්‍යයන අංශය *
ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි අංකය *
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of University of Colombo. Report Abuse