แบบประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่

  This is a required question
  This is a required question

  ประเด็นที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ
  ๑.๑ มีการสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ
  ๑.๒ มีขั้นตอนการให้บริการอย่างเหมาะสม
  ๑.๓ ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ
  ๑.๔ ระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
  Please enter one response per row
  ๒.๑ เจ้าหน้าที่เอาใจใส่การให้บริการ
  ๒.๒ ให้บริการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ
  ๒.๓ ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
  ๒.๔ ให้คำปรึกษา แนะนำ ที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  ๓.๑ สถานที่ที่ให้บริการมีความเหมาะสม
  ๓.๒ สถานที่ที่ให้บริการสะอาด
  ๓.๓ มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการที่ทันสมัย
  Please enter one response per row
  ๔.๑ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
  ๔.๒ ได้รับบริการที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
  ๔.๓ ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question