แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจในการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Work From Home สพป.เลย 1
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 100 คะแนน
2. ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
3. เวลำที่ใช้ในกำรทำแบบทดสอบไม่จำกัด

*** โปรดตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อ สกุล และรายละเอียดทุกข้อให้ถูกต้องก่อนคลิกส่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิมพ์เกียรติบัตรกรณีผ่านการอบรม
Email address *
คำนำหน้า ชื่อ - สกุล (ตรวจสอบให้ถูกต้องใช้เพื่อพิมพ์ชื่อในเกียรติบัตร) *
ตัวอย่างเกียรติบัตรที่จะได้รับ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of loei1. Report Abuse