รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 พนักงานราชการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลหน่วยงาน

  ===============================
  Must be a number
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ใส่ข้อมูลเป็นตัวเลข
  This is a required question
  This is a required question

  ผลผลิต / กิจกรรม

  This is a required question

  1. งบบุคลากร

  --------------------------------------------------------------

  1.1 ค่าตอบแทน

  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  1.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  2. งบดำเนินงาน

  --------------------------------------------------------------

  2.1 เงินสมทบ ประกันสังคม

  Must be a number
  This is a required question

  2.2 ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

  (ค.ต.ส.)
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  2.3 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ

  (สปพ.)
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  ตำแหน่งตั้งใหม่

  --------------------------------------------------------------

  3. งบบุคลากร

  --------------------------------------------------------------

  3.1 ค่าตอบแทน

  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  3.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  4. งบดำเนินงาน

  ---------------------------------------------------------------

  4.1 เงินสมทบ ประกันสังคม

  Must be a number
  This is a required question

  4.2 ค่าตอบแทนตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

  (ค.ต.ส.)
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question

  4.3 ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ

  (สปพ.)
  Must be a number
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question