แบบสำรวจความพึงพอใจ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง : กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุน) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการภายใน และผู้ใช้บริการภายนอกของกองทุน เรื่อง ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์การใช้งานระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก และเป็นการสนับสนุนพันธกิจ/ภารกิจหลักของกองทุน ซึ่งผลการสำรวจนี้ จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจความพึงพอใจด้านระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุน ดังนี้
1. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะกรรมการและเลขานุการ
ในคณะกรรมการกองทุน
2. ผู้ใช้บริการภายใน หมายถึง คณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุน และพนักงานกองทุน
3. ผู้ใช้บริการภายนอก หมายถึง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในระดับมากและมากที่สุด
ต่อระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุน

สูตรการคำนวณ :
(จำนวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด x 100)/จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

โดยที่การสำรวจความพึงพอใจของของผู้บริหาร ผู้ใช้บริการภายใน และผู้ใช้บริการภายนอก ด้านระบบการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุน แบ่งเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยกำหนดความพึงพอใจตาม Likert Scale ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งของแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การแปลผลเป็นดังต่อไปนี้

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การแปลผล
ระดับที่ 1 พึงพอใจน้อยที่สุด 1.00 – 1.80 พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับที่ 2 พึงพอใจน้อย 1.81 – 2.60 พึงพอใจน้อย
ระดับที่ 3 ปานกลาง 2.61 – 3.40 พึงพอใจปานกลาง
ระดับที่ 4 พึงพอใจมาก 3.41 – 4.20 พึงพอใจมาก
ระดับที่ 5 พึงพอใจมากที่สุด 4.21 – 5.00 พึงพอใจมากที่สุด

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service