Въпросник
Готовност на учителя да въведе новата  МИ методология на преподаване
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Уважаеми госпожи и господа,
Обръщаме се към Вас с молба да отговорите на следните въпроси, свързани с въвеждане на нов подход в процеса на преподаване в  начален етап на образование. Изследването има за цел да проследи готовността на преподавателите да разнообразят методите на въвеждане на нова информация в процеса на обучение, да изведе някои  трудности, които е възможно да се появят от страна на преподаватели и родители в името на осигуряване на качествено и ефективно обучение на учениците.
Участието в изследването е индивидуално, няма за цел оценка на ситуацията в училището, в което преподавате. Вашето участие е анонимно и информацията  ще  се използва само в агрегиран вид. Вашата самоличност няма да се разкрива при никакви обстоятелства.

За да отговорите на въпросите ще Ви отнеме около 10 минути.

Благодарим Ви предварително за участието!

Предварителна информация

Развитието на педагогическите методологии включва  разработване на алтернативни на класическия стил на преподаване методи, които улесняват възприемането на нова информация. С развитие на невропедагогиката и научните изследвания, разкриващи механизмите  на възприемане  и запаметяване на нова информация  от индивидите в зависимост от техните индивидуални дадености, се създават различни методологии, които поставят възможностите на учащия в центъра  на процесите на обучение. Методологията на множествената интелигентност(МИ) цели обучение, което да отчита по справедлив начин  (всеки получава това,  от което се нуждае)  индивидуалните способности на ученика в процеса на обучение." Ключов елемент в методологията на МИ  е  теорията на Х. Гарднър, според която  всеки индивид има свой доминиращ профил на способности, чрез който приоритетно  по-лесно  възприеме и  запомня нови знания. Съществуват 8 типа интелигентност : лингвистичен, пространствен, музикален, телесно-кинестетичен, логически математически, натуралистичен, вътрешноличностен и междуличностен; доминиращият профил на всеки индивид е комбинация от sui generis( уникален) от тях.
Алтернативният подход е в това -  учителят да включва в процеса на преподаване  всички типове интелигентност, респективно различните канали за възприемане на нова информация, което е различното от  класическия стил на преподавате, който се основава само на два типа интелигентност - лингвистичен и логико-математически.  Наред с  усвояването на нови знания, методологията способства за формиране и на преносимите умения на всеки индивид като: способност да работи в група, способност да вижда и решава проблеми, способност да оценява ситуации, да общува в различна среда като използва различни техники за комуникация и т.н. В основата на използване на методологията на МИ е реорганизация на процеса на преподаване.

1. Каква е Вашата представа за обучение в еднакви условия за успеваемост  на  учениците в клас (уеднаквяващо училище)? *
(Моля,  посочете само  един отговор)
2. Какво според Вас е теорията за множествената интелигентност? *
(Моля,  посочете само  един отговор)
3. Според Вас, при усвояването на нови знания, ефективен ли е подхода за обучение, фокусиран върху индивидуалните характеристики на ученика? *
(Моля,  посочете само  един отговор)
4. Познавате ли алтернативни системи в образованието, основани върху различни подходи към обучението, отчитащи индивидуалните особености на ученика? *
(Моля,  посочете само  един отговор)
5. Вие в Вашата преподавателска дейност  желаете ли да използвате методология, основана на теорията за множествената интелигентност? *
Required
6. От къде получавате предимно информация за използването на алтернативни методи на обучение? *
Required
7. Споделяте ли с Ваши колеги възможности от алтернативни  методи на обучение в клас? *
(Please select  only one answer)
8. Според Вас, какви ще бъдат най – големите трудности при въвеждането в образователната система на алтернативни методи на обучение?
9. Какво ще Ви подтикне към използване на алтернативни методи на обучение, фокусирани върху индивидуалните характеристики на учениците?
B. Служебна информация за участника в изследването
10. Вие сте: *
11. Преподавате в училище в: *
12. Вашата възраст е: *
13. В момента на попълването на въпросника Вие преподавате в: *
Foundatoin GIS-Transfer Centre                                                          Project: “Multiple Intelligence –
“Acad.G.Bonchev”Str .Block 4,                                   New Approach for Effective Education (MI-NAEE)
1113 Sofia, Bulgaria                                                                  Agreement n° 2019-1-BG01-KA204 – 62365
Tel.: +359-2-8706264
E-mail: office@gis-tc.org                                                                                      Questionnaire-teachers
http://www.gis-tc.org                                                                                                              Activity- IO-2
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy