Chestionar pentru realizarea analizei nevoilor de formare - 2020/2021
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională şi pentru adecvarea ofertei noastre de programe de formare la nevoile dumneavoastră, vă rugăm să răspundeţi sincer la următorul chestionar.
A. DATE PERSONALE:
Denumirea unităţii şcolare unde sunteţi angajat(ă) *
Funcţia didactică *
Specialitatea/disciplina predată *
Gradul didactic *
Vechimea în învăţământ *
B. EVALUAREA IMPACTULUI PROGRAMELOR/ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE DERULATE PRIN CASA CORPULUI DIDACTIC „ALEXANDRU GAVRA” ARAD ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020
B1. Selectaţi programele/activităţile de formare continuă, oferite de CCD Arad, la care aţi participat în anul şcolar 2019/2020 şi care v-au fost utile în activitatea profesională. *
Required
B2. Folosind scala de notare de la 1 la 5 (5 = foarte bine), vă rugăm să apreciaţi oferta de formare continuă promovată de Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad în anul şcolar 2019/2020, privind următoarele aspecte: *
5
4
3
2
1
Cursuri de formare acreditate
Cursuri de formare autorizate
Cursuri de formare avizate
Workshop-uri
Activităţi metodice şi cercuri pedagogice
Alte forme de perfecţionare (concursuri, conferinţe, simpozioane)
Publicații prin editura Școala Vremii
Proiecte şi parteneriate interinstituționale
Activități de formare on-line pentru dezvoltarea competențelor digitale
B3. Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile de dezvoltare profesională oferite de CCD Arad în anul şcolar 2019/2020 (pot fi alese mai multe variante) *
Required
B4. În ce măsură consideraţi că oferta CCD Arad din anul şcolar 2019/2020 a răspuns aşteptărilor dumneavoastră? *
Deloc
În foarte mare măsură
B5. Numiţi câteva aspecte (metode, strategii didactice, instrumente de învățare on-line, cunoștințe, etc.) pe care le-aţi aplicat/ le veţi aplica în activitatea dumneavoastră didactică, ca urmare a parcurgerii și absolvirii cursurilor/activităților de formare oferite de CCD Arad *
B6. În ce măsură participarea dvs. la cursurile de formare/proiectele/programele organizate de CCD Arad în anul şcolar 2019/2020 a contribuit la dezvoltarea următoarelor aspecte: *
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
Competenţe didactice în specialitate
Competențe-cheie (cadrul celor 8 competențe cheie)
Competenţe organizatorice a propriului proces de învăţare și asigurarea transferului
Competenţa ,,a învăța să înveți”
Competențe manageriale / leadership
Competenţe digitale – TIC
Competenţe de comunicare în organizațiile școlare
Competenţe sociale, interculturale, de incluziune
Abilităţi de a lucra în echipă (cooperare, colaborare)
Abilităţi de adaptare la nou
Abilităţi empatice
Abilități de interrelaționare
Menținerea încrederii în propria persoană
Motivaţia pentru învățare/dezvoltare personală
Altele
B7. Ce schimbări s-au produs în instituţia dumneavoastră, asupra calităţii actului educaţional, ca urmare a participării la programele/activitățile de formare? *
Required
C. INVESTIGAREA NEVOILOR DE FORMARE A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE ŞCOLARE
C1. Care sunt domeniile/subdomeniile în care consideraţi că formarea dumneavoastră poate fi îmbunătăţită?
(se pot bifa mai multe subdomenii)
a. Didactică generală
b. Didactica disciplinei
c. Comunicare şi relaţionare
d. Tehnologia informaţiei
e. Management
f) Managementul proiectelor
g) Interculturalitate şi incluziune
h) Alte domenii/subdomenii
C2. Care este modalitatea de organizare a activităţilor de formare continuă pe care o preferaţi? *
Required
C3. Pentru o cât mai bună profesionalizare a carierei didactice, cât de importante consideraţi a fi pentru dumneavoastră următoarele module de formare: *
Foarte important
Important
Importanță medie
Foarte puțin important
Neimportant
Descrierea, analiza şi evaluarea performanţelor profesionale
Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanţelor profesionale
Nediscriminare, diversitate, egalitate de şanse în procesul învăţării, în contextul dezvoltării durabile
Impactul inteligenţei sociale şi emoţionale asupra performanţelor profesionale
Tehnologii de comunicaţie, multimedia şi e-learning în educaţie
Rolul dascălului în învățarea tradițională vs digitalizarea învățării
C4. Precizați ce cunoştinţe/ competenţe/ teme consideraţi că v-ar fi utile pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le aveţi în şcoală și pe care doriți să le regăsiți în oferta de formare a CCD Arad în anul școlar 2020/2021. *
C5. Sugeraţi/propuneţi modalitățile de diseminare a ofertei de programe și a impactului activităţilor de formare derulate de CCD Arad pe care le considerați cele mai eficiente. *
Precizați modalități eficiente în completarea și transmiterea răspunsurilor dumneavoastră cu privire la chestionarul de analiză de nevoi de formare pentru anul școlar 2020/2021 și a analizei impactului activităților de formare derulate de CCD Arad în anul școlar 2019/2020. (completare link online afișat pe site CCD, site ISJ, comunicare instituțională director /RFC/ cadru didactic prin e-mail, ... altele). *
Vă mulţumim!
Echipa CCD Arad
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy