แบบสอบถามความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2560-2564

แบบสอบถามชุดนี้ใช้สำหรับสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2560 - 2564 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไป
จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และหากท่านไม่เห็นด้วยกรุณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทั้งนี้ ท่านต้องตอบข้อคำถามทุกข้อระบบถึงจะยืนยันการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาส นี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มยุทธศาสตร์

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question