แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ www.nfe.go.th
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์สำนักงาน         ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (www.nfe.go.th) โปรดทำเครื่องหมายให้ตรง           ตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

หมายเหตุ : ความเห็นของท่านมีประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป ขอขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลาตอบแบบสำรวจนี้ ซึ่ง สำนักงาน กศน. จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. อาชีพ *
4. ระดับการศึกษา *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงาน กศน.. Report Abuse