แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 : การบริการด้านเว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

  ความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์
  ความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์
  ความทันสมัยของข้อมูลในเว็บไซต์
  การออกแบบหน้าเว็บไซต์ สี ตัวอักษร มีความเหมาะสม
  การจัดหมวดหมู่มีความเหมาะสม
  การเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  การค้นหาข้อมูลได้สะดวก
  ข้อมูลมีความเหมาะสมตรงความต้องการ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  This is a required question