Gŵyliaith 2018
Ebrill 19 April 2018

Yr Hen Lyfrgell
Stryd Working
Yr Ais / The Hayes
Caerdydd / Cardiff
CF18 1BH

Cynhadledd defnyddio Technoleg i wella gwasanaethau dwyieithog yn y sector addysg ôl-14

Yn yr oes fodern, defnyddiwn dechnoleg i hwyluso'n bywydau cymdeithasol a phroffesiynol.

Mae llawer o brosiectau arloesol ar y gweill yng Nghymru sydd yn ein galluogi i ddefnyddio technoleg newydd er mwyn cefnogi addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector addysg ôl-14.

Byddwn yn trafod y dechnoleg sydd ar gael, pa brosiectau y gallwch chi elwa ohonynt wrth i ni symud ymlaen gyda’n gilydd tuag at wireddu gweledigaeth y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 a'r rôl ganolog sydd gennym yn y weledigaeth honno.

In the modern world, we use technology to ease our social and professional life.

Recently we have seen a lot of innovative projects in Wales, which enables us to use new technology to help with offering Welsh medium and bilingual education in post-14 education.

We will be discussing the technology that’s available, which projects you can benefit from as we move forward together to realise the Welsh Government vision to reach a million Welsh speakers by 2050 and the central role that we have in that vision.

​Gŵyliaith (mynediad rhad ac am ddim / free entrance)

PWYSIG: NID YW COFRESTRU YN GWARANTU LLE YN Y GYNHADLEDD. BYDDWCH YN DERBYN CADARNHAD O'CH LLE CYN Y GYNHADLEDD.

IMPORTANT: REGISTRATION DOES NOT GUARANTEE A PLACE AT THE CONFERENCE. YOU WILL RECEIVE CONFIRMATION OF YOUR PLACE BEFORE THE CONFERENCE.

Enw / Name *
Your answer
Sefydliad / Organisation *
Your answer
Teitl Swydd / Job Title *
Your answer
E-bost / E-mail *
Your answer
Cyfeiriad / Address *
Your answer
Cod Post / Post Code *
Your answer
Ffôn / Phone *
Your answer
Gwybodaeth o'r Gymraeg / Knowledge of Welsh *
Ydych chi angen defnydd o offer cyfieithu ? / Do you need translation services ?
Gofynion penodol (e.e. mynediad, bwyd, cyfathrebu) / Specific requirements (e.g. access, diet, communication)
Your answer
Digwyddiad rhad ac am ddim, darperir cinio a lluniaeth ysgafn / Free event, lunch and refreshments are provided
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Grŵp Llandrillo Menai. Report Abuse - Terms of Service