แบบสอบถามความพึงพอใจ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพศ *
ความต้องการ *
ระดับการศึกษา *
แบบสอบถาม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการนี้
2.การดำเนินงานและความพร้อมมีความเหมาะสม
3.สถานที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
4.ระบบอินเตอร์เน็ตรองรับการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
5.บรรยากาศในการร่วมกิจกรรมโครงการมีความเหมาะสม
6.อุปกรณ์ สื่อ เอกสารประกอบการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม
7.การให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
8.ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ
9.ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
10.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดต่อไป
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเสนางคนิคม. - Terms of Service