Dedičské konanie_Dotazník
vyplňte nižšie uvedené údaje o poručiteľovi, jeho dedičoch, manželovi, majetku v BSM a výlučnom majetku a dlhoch poručiteľa.
Poručiteľ_titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul *
uveďte údaje poručiteľa z úmrtného listu
Your answer
dátum narodenia *
uveďte správny dátum narodenia poručiteľa
MM
/
DD
/
YYYY
rodné číslo *
uveďte správne rodné číslo poručiteľa
Your answer
adresa posledného trvalého pobytu *
uveďte adresu posledného trvalého pobytu poručiteľa v tvare : Ulica súpisné / popisné číslo, PSČ Mesto / Obec, Štát
Your answer
dátum úmrtia *
uveďte dátum úmrtia poručiteľa z úmrtného listu
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto úmrtia
uveďte miesto úmrtia poručiteľa
Your answer
stav *
uveďte správny stav poručiteľa
I. Dedičská skupina_potomkovia_manžel *
Poručiteľove Deti a Manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (Vnuci poručiteľa). Ak nededia ani tieto deti, alebo niektoré z nich (vnuci poručiteľa), dedia rovnakým dielom ich potomci (pravnuci, prapravnuci poručiteľa, atď.). Uveďte_ich osobné údaje_Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu, Údaj či žije. Ak niektorý potomok zomrel, uveďte aj dátum úmrtia a údaje jeho potomkov v rovnakom rozsahu. Ak poručiteľ nemal príbuzných v I. dedičskej skupine, uveďte, že bol napríklad slobodný a bezdetný.
Your answer
II. Dedičská skupina_manžel, rodičia, spolužijúca osoba *
Manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. Uveďte_ich osobné údaje_Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu. Ak niektorý z nich zomrel, uveďte aj dátum úmrtia. Ak poručiteľ nebol ženatý / vydatá uveďte, že bol slobodný / slobodná, prípadne rozvedený / rozvedená.
Your answer
III. Dedičská skupina_súrodenci, synovcovia, netere, spolužijúce osoby *
Poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa, rovnakým dielom. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (netere, synovci poručiteľa). Uveďte_ich osobné údaje_Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu. Ak niektorý z nich zomrel, uveďte aj dátum úmrtia. Ak poručiteľ nemal dedičov v III. dedičskej skupine uveďte slovo : žiadny / i
Your answer
IV. Dedičská skupina_starí rodičia, strýkovia, stryné, ujovia, ujčiné *
Poručiteľovi prarodičia (starí rodičia) rovnakým dielom. Ak nededí žiaden z prarodičov, dedia rovnakým dielom ich deti (strýkovia, tety, ujovia, ujčiné poručiteľa). Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu. Ak niektorý z nich zomrel, uveďte aj dátum úmrtia. Ak nie sú Vám údaje známe, uveďte údaj - neznáme údaje, alebo neviem uviesť
Your answer
Závet / Listina o vydedení *
označte jednu alebo viac možností
Required
Forma_Závet / Listina o vydedení *
uveďte formu závetu a/alebo listiny o vydedení
Required
Závet / Listina o vydedení_stav a obsah *
uveďte bližšie údaje, ktoré viete o závete, alebo listine o vydedení, napríklad stav, formát, dátum ich spísania, miesto uloženia, u koho sú uložené, rozsah poškodenia a pod. Ak údaje neviete uviesť, uveďte - údaje neznáme, alebo neviem uviesť
Your answer
Dedenie zo Závetu / Závetný dedič / dedičia *
Ak poručiteľ zanechal Závet, uveďte údaje závetných dedičov v tvare : Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu, Podiel určený závetom. Ak niektorý z nich zomrel, uveďte aj dátum úmrtia závetného dediča.
Your answer
Manžel / Manželstvo *
Ak bol poručiteľ ženatý / vydatá uveďte údaje údaje o všetkých manželoch / manželkách v tvare : I. manželstvo : Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, adresa trvalého pobytu, Dátum rozvodu. Ak bol poručiteľ slobodný / á, uveďte tento údaj
Your answer
Dátum uzatvorenia manželstva
uveďte dátum vzniku manželstva zo sobášneho listu
MM
/
DD
/
YYYY
Dátum zániku manželstva
uveďte napríklad dátum právoplatnosti rozsudku o rozvode, alebo dátum úmrtia manžela / manželky
MM
/
DD
/
YYYY
Súpis majetku a dlhov v BSM *
uveďte Majetok, ktorý poručiteľ vlastnil s manželom / manželkou v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ktorý nebol vysporiadaný, napríklad : Nehnuteľné veci _ byt, dom, pozemok, garáž, iná nehnuteľnosť, Hnuteľné veci _ Peniaze, Motorové vozidlá, Lietadlá, Lode, Podnik, Iné majetkové hodnoty, Pohľadávky, Finančné úspory, Obchodný podiel, Cenné papiere, Spoločné Dlhy a pod. Ak poručiteľ nevlastnil majetok a dlhy v BSM uveďte údaj : Nevlastnil
Your answer
Majetok v BSM_stav *
uveďte, či je / bol majetok, ktorý poručiteľ vlastnil s manželom / manželkou v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, vysporiadaný, alebo nie
Súpis výlučného majetku poručiteľa *
uveďte Majetok, ktorý poručiteľ vlastnil sám ako výlučný vlastník napríklad : Nehnuteľné veci _ byt, dom, pozemok, garáž, iná nehnuteľnosť, Hnuteľné veci _ Peniaze, Motorové vozidlá, Lietadlá, Lode, Podnik, Iné majetkové hodnoty, Pohľadávky, Finančné úspory, Obchodný podiel, Cenné papiere, Dlhy a pod. Ak poručiteľ nevlastnil majetok a Dlhy v BSM uveďte údaj : Nevlastnil
Your answer
Súpis dlhov poručiteľa *
uveďte dlhy poručiteľa v tvare : výška dlhu, titul dlhu : napríklad úver, pôžička, údaje veriteľa v tvare : Názov, IČO, Sidlo, miesto podnikania, alebo Meno, Priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, adresa trvalého pobytu, prípadne iný údaj, napríklad splatnosť dlhu a pod. Ak poručiteľ nemal žiadne dlhy, uveďte údaj : Žiadne
Your answer
Kto sa postaral o pohreb poručiteľa *
uveďte údaje osoby / osôb, ktorá/é sa postarali o pohreb poručiteľa. V prípade, ak to boli všetci zákonní dedičia napríklad deti, uveďte len tento skrátený údaj. Ak to bola iná osoba ako niektorí zo zákonných alebo závetných dedičov, uveďte jej údaje v tvare : Meno, Priezvisko, Rodné Priezvisko, Dátum narodenia, Rodné číslo, Adresa trvalého pobytu, Telefónne / Mobilné číslo, Email
Your answer
Výška primeraných trov spojených s pohrebom poručiteľa *
uveďte spolu úhrnnú výšku primeraných nákladov spojených s vystrojením pohrebu v mene Euro
Your answer
Kontaktná osoba *
uveďte osobu_Meno, Priezvisko, ktorú má notár / súdny komisár kontaktovať ako prvú v rámci dedičského konania
Your answer
Mobil / Telefón kontaktnej osoby *
uveďte platný mobil / telefón kontaktnej osoby
Your answer
Email kontaktnej osoby *
uveďte platný email kontaktnej osoby
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service