แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรม"วันวชิราวุธ"

  This is a required question
  This is a required question
  1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
  2. พิธีการและขั้นตอนการดําเนินการเหมาะสม
  3. การตกแต่งบริเวณสถานที่มีความเหมาะสม
  4. การซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมมีความเหมาะสม
  5. วงดุริยางค์ที่ใช้บรรเลงในขั้นตอนพิธีการต่างๆ
  6. ผูเขารวมพิธีใหความรวมมือ
  7. พิธีวางพวงมาลา และถวายสดุดี 
  8. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์มีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  This is a required question