แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลจริม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของสำนักงานเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
จำนวนครั้งที่เข้ารับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการ
ส่วนงานที่มาขอรับบริการ *
ด้านขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การใช้บริการเป็นระบบและขั้นตอน มีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2. มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย
3. มีระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วเหมาะสมกับกิจกรรม/สภาพงาน
4. มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับ ก่อน-หลัง อย่างยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียม
5. การรับบริการแต่ละขั้นตอน มีความสะดวก รวดเร็ว
6. มีคำแนะนำ/เอกสาร/เจ้าหน้าที่/ป้ายประกาศ อย่างชัดเจนและเหมาะสม
ด้านช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีช่องทางเลือกใช้ในการติดต่อประสานงานหลากหลายและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์โทรสาร facebook อีเมล์และเว็บบอร์ด
2. มีการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรับบริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ รับผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามได้สะดวก
3. ในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์เว็บบอร์ด มีความสะดวก คล่องตัว
4. เปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม และเว็บบอร์ด
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการเป็นอย่างด
2. ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพและมีอัธยาศัยดีให้คำแนะนำหรือช่วยตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างด
3. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่กระตือรือร้น มีความเต็มใจและมีความพร้อมในการให้บริการ
4. ให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน–หลัง
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีบรรยากาศที่เหมาะสม โปร่ง โล่ง สะอาด และสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
2. มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม สะอาด และเพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งบริเวณรอรับ บริการ น้ำดื่ม ห้องน้ำ
3. การจัดสถานที่และอุปกรณ์/ป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายบอกจุดบริการมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy