Анкета для батьків учнів, які навчаються у початкових класах (міська місцевість)
Шановні батьки!
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти проводить опитування з метою оптимізації методичного супроводу впровадження змін в систему освіти Миколаївської області.
Організатори опитування гарантують конфіденційність отриманої інформації.
Ваша стать
Чи задоволені ви програмами навчання з основних предметів, за якими здобуває освіту ваша дитина?
Чи задоволені ви рівнем викладання предметів у закладі, де навчається ваша дитина?
Чи задоволені ви матеріально-технічним оснащенням закладу, де навчається ваша дитина?
Чи має вплив учитель на життя сучасного українського суспільства?
Чи знайомі ви з положеннями Концепції нової української школи?
Якщо на попереднє питання ви відповіли «так» або «частково», назвіть, будь ласка, основні компоненти нової школи, зазначені в Концепції
Required
Відмітьте терміни впровадження фаз реформи
Висловіть свою згоду/ незгоду з рядом тверджень щодо школи, в якій навчається ваша дитина
Так
Ні
Важко відповісти
Методи викладання, які застосовує на уроках більшість учителів, наближені до практики
Знання, які отримують учні з більшості навчальних предметів, мають практичну значущість
Більшість педагогів демонструє повагу до особистості дитини
Більшість педагогів доброзичливо і позитивно ставиться до дітей
Більшість учителів застосовує методи, засновані на співпраці
Більшість учителів застосовує індивідуальний підхід до дітей, максимально враховує їхні здібності, потреби та інтереси
Мене залучають до побудови освітньої траєкторії моєї дитини
Я почуваю себе рівноправним учасником навчального процесу, відповідальним за результат
На вашу думку, які вміння та якості необхідні сучасному випускнику школи для успішної самореалізації?
Required
Відмітьте, наскільки необхідними для сучасного вчителя є такі характеристики
Дуже необхідна
Необхідна
Необхідна певною мірою
Не потрібна
високий рівень професіоналізму
високий рівень моральних якостей
високий рівень мотивації до педагогічної діяльності
педагогічна спрямованість особистості: любов до дітей, психологічна готовність до педагогічної праці
навички самоаналізу власної професійної діяльності
прагнення до збереження внутрішніх ресурсів
прагнення до самоактуалізації
спроможність навчатися впродовж життя
здатність до оперативного реагування на вимоги часу, що окреслюються в процесі суспільної трансформації
активна життєва позиція
сучасні погляди на життя
почуття гумору
привабливий зовнішній вигляд
патріотизм
цілеспрямованість
інтелігентність
ерудованість
асертивність (здатність відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав інших)
гнучкість мислення
конкурентоздатність на ринку праці
упевненість у собі
позитивне світосприйняття
ініціативність
лідерські якості
позитивне сприйняття інновацій
емпатійність (здатність співчувати та співпереживати)
інноваційність
цифрова грамотність
прихильність до ігрових форм навчання
артистичність
емоційність
здатність до творчості (продуктивної діяльності)
здатність спрямовувати дитину на відкриття
Відмітьте, наскільки необхідними для сучасного вчителя є такі уміння
Дуже необхідне
Необхідне
Необхідне певною мірою
Не потрібне
планувати групові процеси
вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення
управляти групою для досягнення результатів
позитивно сприймати чужі ідеї
демократично управляти процесами
орієнтуватися на сильні сторони особистості дитини, враховувати її індивідуальні здібності, інтереси та потреби
реально оцінювати свої можливості
створювати творчу атмосферу на уроках
досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів
працювати з великими масивами даних
висловлювати думки усно та письмово
робити та презентувати висновки
спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах
попереджати та конструктивно розв’язувати конфлікти
керувати своїми емоціями
На вашу думку, які характеристики необхідні сучасним батькам?
Required
Які з пропонованих тверджень характерні для батьківських зборів у школі, в якій навчається ваша дитина?
Required
Чи користуєтеся ви сайтом навчального закладу, в якому навчається ваша дитина?
Чи можна сказати про вас, що ви є прихильником інклюзивного навчання (тобто навчання дітей з особливими потребами спільно з однолітками)?
На вашу думку, чи достатньо часу ви приділяєте своїй дитині, побудові її освітньої траєкторії?
Із поданих нижче тверджень відмітьте лише ті, які відображають суть вашого спілкування з дитиною:
Required
Що заважає вам більше часу приділяти своїй дитині, допомогти їй у побудові її освітньої траєкторії?
Required
Чи вважаєте ви, що система загальної середньої освіти України потребує системних змін?
З яких джерел ви отримали найбільше інформації щодо змін в системі освіти?
Чи розділяєте ви такі ідеї авторів Концепції нової української школи?
Так
Ні
Важко відповісти
Запровадження компетентнісного підходу
Нова структура школи
Наскрізний процес виховання, який формує цінності
Академічна, організаційна, кадрова та фінансова автономія закладів освіти
Академічна свобода учителя
Формування національної е-платформи електронних курсів та підручників
Дебюрократизація школи. Спрощення документообігу. Визнання електронних форм документів
Впровадження добровільної незалежної сертифікації учителів
Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм
Створення системи незалежного оцінювання результатів навчання за курс базової школи
12-річний термін навчання
Впровадження педагогіки партнерства між учнем, учителем і батьками
Зміна підходів до оцінювання, коли оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і планування індивідуальної швидкості, а не ранжування учнів
Свобода вибору учнями предметів та рівня їхньої складності. Можливість навчання в різновікових предметних або міжпредметних групах
Створення умов для учнів з особливими потребами для навчання спільно з однолітками
Запровадження програм із запобігання дискримінації, насильства та знущання в школі
Формування системи забезпечення якості освіти на заміну системі контролю (інспектування) освіти
Формування нової системи підвищення кваліфікації вчителів і керівників закладів освіти
Нова роль учителя як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини
На вашу думку, яких ризиків від впровадження реформи в освіті можна очікувати?
Required
Дякуємо за співпрацю!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms