Increase Profit by Cost Management and Control-17 (เพิ่มกำไร ด้วยการบริหารและควบคุมต้นทุน รุ่นที่ 17)
สัมมนาวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
ชื่อ –นามสกุล (ภาษาไทย)
Your answer
ชื่อ –นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
บริษัท
Your answer
ที่ตั้ง
Your answer
ธุรกิจ/สินค้า
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
แฟกซ์
Your answer
มือถือ
Your answer
ผู้ประสานงานของบริษัทท่าน
Your answer
E-Mail
Your answer
Website
Your answer
ทราบจาก
กรณุาชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม
PSR Management Training Co., Ltd./ บริษัท พีเอสอาร์แมเนจเมนต์เทรนนิง จำกัด
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0105555182910 เลขที่ 246/56 หมู่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เมื่อโอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาแฟ็กซ์หรืออีเมลใบ Pay in เข้ามายืนยันอีกครั้ง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service