แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ  ปีการศึกษา 2565 (1-65)

บัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานต่อไป
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse