แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมและบริการวิชาการ OCN
**ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 ประเภทผู้ใช้บริการ *
1.4 คณะ / หน่วยงาน *
1.5 ช่องทางที่สะดวกในการรับทราบข่าวการจัดอบรม มากที่สุด *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการจัดอบรมและให้บริการ
2.1 หลักสูตรที่ท่านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ *
**โปรดระบุรหัสหลักสูตร
Your answer
2.2 ด้านเนื้อหา/วิทยากร/ระยะเวลา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
(1) การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร
(2) วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามหลักสูตร
(3) วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
(5) หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับที่แจ้งไว้ในรายละเอียดหลักสูตร
(4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
(6) ผู้ช่วยวิทยากรมีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการให้ความช่วยเหลือผู้เข้าอบรม
(7) ผู้ช่วยวิทยากรมีความรู้และสามารถให้ความช่วยเหลือระหว่างการอบรมได้
2.3 ด้านการจัดอบรม/อุปกรณ์/สถานที่/อื่นๆ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
(1) การเตรียมการจัดอบรม
(2) การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมมีความเหมาะสมและทั่วถึง
(3) การอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ / ตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเป็นไปด้วยความสุภาพและชัดเจน
(4) เจ้าหน้าที่มีจิตอาสาและกระตือรือร้นในการให้บริการ
(5) วัสดุและอุปกรณ์การอบรมอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ดี
(6) สถานที่ในการจัดอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้
(7) สถานที่อบรมและบริเวณรอบๆ สะอาด และเหมาะสม
(8) ห้องน้ำสะอาด และพอเพียงเหมาะสม
(9) สถานที่จอดรถเพียงพอเหมาะสม และสะดวก
2.4 ข้อเสนอเเนะ/ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse