แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมและบริการวิชาการ
**งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1. เพศ *
1.2 ประเภทผู้ใช้บริการ *
1.3 คณะ / หน่วยงาน *
1.4 ช่องทางการรับทราบข่าวการจัดอบรมและบริการวิชาการ *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการจัดอบรมและให้บริการ
2.1 หลักสูตรที่ท่านเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ *
**โปรดระบุชื่อหลักสูตร
Your answer
2.2 การจัดอบรมและให้บริการวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1. การเตรียมการจัดอบรม
2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามหลักสูตร
3. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้
4. การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมมีความทั่วถึง
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
6. หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับความต้องการ
7. วัสดุ อุปกรณ์การอบรมอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ดี
8. สถานที่ในการจัดอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้
9. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
10. ความพอใจต่อผลการให้บริการโดยภาพรวม
2.3 ข้อเสนอเเนะ/ควรปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms