แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรมและบริการวิชาการ

**งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจการจัดอบรมและให้บริการ

  This is a required question
  1. การเตรียมการจัดอบรม
  2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมตามหลักสูตร
  3. วิทยากรมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้
  4. การประชาสัมพันธ์การจัดอบรมมีความทั่วถึง
  5. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
  6. หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับความต้องการ
  7. วัสดุ อุปกรณ์การอบรมอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและใช้งานได้ดี
  8. สถานที่ในการจัดอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้
  9. สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
  10. ความพอใจต่อผลการให้บริการโดยภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Captionless Image