Godkjenning av åpen barnehage
Hvis en barnehage flytter til et annet sted , vil endringen være så stor at den opprinnelige godkjenningen ikke lenger er gyldig. Barnehageeier må da søke om ny godkjenning, til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

Alle barnehager plikter å søke om godkjenning etter Lov om barnehager § 6. En barnehage som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder skal søke Trondheim kommune om godkjenning når barnehagen har:

* ett eller flere barn har med ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer, og regelmessig
* antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller eldre, eventuelt fem
eller flere når barna er under tre år, og
* barnehagen tar imot godtgjøring.

Drift av barnehagen kan ikke iverksettes før den er godkjent.

Det er Trondheim kommune, Fagenhet for oppvekst og utdanning som har ansvar for å vurdere om barnehagen er egnet til formål og innhold, etter barnehagelovens §14. Trondheim kommune kan hvis nødvendig sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Barnehagens fysiske rammer, både lokaler og uteområde, må være egnet for barnehagedrift. Trondheim kommune har i dag en veiledende norm for barns lekeareal inne som er 4 m2 pr. barn over tre år og 5.3 m2 pr. barn under 3 år.

Barnehagens uteareal bør være omlag seks ganger så stort som leke- og oppholdsareal inne, og skal ikke inkludere parkeringsplasser og tilkjøringsveier til barnehagen.

Det er eier av barnehagen som har ansvar for å drive barnehagen i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. Videre plikter barnehageeier å gi barnets bostedskommune opplysninger som er nødvendige for å kunne føre et register ijf. barnehagelovens § 8.

Fagenheten krever politiattest fra barnehageeier, etter barnehagelovens § 30, andre ledd og Forskrift om politiattester for barnehager § 6 om godkjenning av barnehager.

Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter som skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Vedtektene bør beskrive barnehagens eierforhold, formål, opptakskriterier, antall medlemmer i barnehagens samarbeidsutvalg, barnehagens åpningstid og arealnorm. Godkjente barnehager skal være registrert i enhetsregisteret.

Trondheim kommune er lokal barnehagemyndighet og skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Trondheim kommune har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.

Trondheim kommune har et register til bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot Arbeids- og velferdsetatens register over mottakere av kontantstøtte.

Trondheim kommune har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver.

Email *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trondheim kommune. Report Abuse